Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Ζειά : Επιστροφή στη παραδοσιακή διατροφή

Όμάδα επιστημόνων έφθασε εις τήν Θεσσαλονίκην, όπου εύρισκες τότε ανθρώπους άπό όλες τις φυλές. Ήρεύνησε προσε­κτικά και έδημοσίευσε τό 1922 τό πρώτο σύγγραμμα διά τις ομάδες αίματος και τις ιδιαιτερότητες εκάστης. Οί Έλληνες είναι κατά πλει­οψηφία "0" ομάδος και οί υπόλοιποι "Α" ομάδος, οί Χάζαροι είναι "Β" ομάδος κ.λπ. Αρχάς του 1923 στέλνουν εις τήν Θεσσαλονίκη ένα ζευγάρι ιατρών διά νά εξετάσει τήν διατροφήν τών Ελλήνων, επηρε­ασμένη άπό τόν Ιπποκράτη, ό όποιος έλεγε εις τους ασθενείς "φάρ­μακο σου είναι ή τροφή σου". Άρα αυτοί έσκέφθησαν, έχει καθιερώ­σει εις τόν Έλληνα υγιεινή διατροφή, ποια είναι όμως ή βασική τροφή; Οί ερευνηταί κατέληξαν, σύντομα, ότι βασική τροφή τών Ελλήνων είναι τό ψωμί. Τό ψωμί όμως τών Ελλήνων ήταν από Ζειά και όχι άπό σιτάρι.
 
Είς τά χημικά εργαστήρια συνέκριναν γρήγορα αλεύρι άπό Ζειά και Σιτάρι καί μέχρι τό 1926 διαπιστώνουν ότι: Είς τόν εγκέφαλο του ανθρώπου υπάρχει ένας αδένας μεγέθους διδράχμου τόν όποιον ονόμασαν "Αμυγδαλή" ή "Αμύγδαλα". Αυτός ό άδήν δημιουργεί τήν μνήμην καί τήν φαντασίαν είς τους ανθρώπους με 300 διαφορετικές πρωτεΐνες (Αμινοξέα). Αυτές οί πρωτεΐνες διά νά συνδεθούν μεταξύ των καί νά δημιουργήσουν τά συμπλέγματα της μνήμης καί νά διατηρηθούν αυτά είς τόν χρόνον, χρειάζονται μίαν δύναμιν, μίαν κόλλα, διά νά κολλήσουν (λεπτομέρειες περί μνήμης είς τό "Αφύπνισις").
Αυτήν τήν κόλλα τήν προσφέρουν οί τροφές μας καί τήν ονομάζουμε πρωτεΐνη στηρίξεως, πού σημαίνει συγκόλλησις καί σταθεροποίησις τής μνήμης. Τό ψωμί πού τρώμε άπό τό Σιτάρι έχει τελείως διαφορετικές πρωτεΐνες στηρίξεως άπό τό ψωμί άπό τη Ζειά. Εδώ ακριβώς έγκειται καί ή διαφορά τους. Είς τό Σιτάρι υπάρχει άφθονη ή γλουτένη. Ή γλουτένη είναι μία ισχυρή κόλλα καί χρησιμοποιείται ώς φυσική κόλλα ύπό τών ανθρώπων στην καθημερινή ζωή των. Ή γλουτένη όμως ώς πρωτείνη - στη­ρίξεως- (συγκόλλησις) τών πρωτεϊνών του εγκεφάλου διά τήν δημιουργίαν τής μνήμης είναι καλή μέν, διότι δημιουργεί ίσχυράν μνήμην, αλλά περιορισμένην, διότι συγκολλά περισσότερες πρωτεΐνες των απαιτουμένων και περιορίζει τό απόθεμα αυτών. Αποτέλεσμα είναι να περιορίζει την μνήμην εις πολύ λίγες εικόνες. Έτσι καταστρέφει τήν φαντασίαν και τό δημιουργικό πνεύμα. Είναι δε εγκληματική, διότι έμμεσα καταστρέφει τήν ύγείαν και τό πνεύμα, τήν πρόοδον και τον πολιτισμόν του ανθρώπου.
Ή γλουτένη του σιταριού καταστρέφει τήν ύγείαν, τό πνεύμα, τήν μεγαλοφυίαν, τον πολιτισμόν της άνθρωπότητος, διότι ώς ισχυρή κόλλα έπικολλάται εις τά τοιχώματα όλων τών αγγείων πού διέρχε­ται, πεπτικούς σωλήνες, έντερα, φλέβες, αρτηρίες κ.λπ. Ένεκα τούτου παρακωλύει τήν σωστήν πέψιν, κενώσεις και κυκλοφοριαν του αίματος, μέ τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις είς τήν ύγείαν. Είς τόν εγκέφαλον ώς πρωτεΐνη στηρίξεως κολλά ισχυρά τις πρωτεΐνες τής μνήμης μέ αποτέλεσμα, ό,τι παραστάσεις και ιδέες έβίωσεν τό παιδί είς τήν ήλικίαν 3-7 ετών, όσο λανθασμένες καί άν είναι, όσο πιό δυνατές και ξεκάθαρες αποδείξεις περί πλάνης του και άν του παρουσιάσεις αργότερα, δεν πρόκειται ώς ενήλικας νά άπορρίψη τις αποθηκευμένες μνήμες και δοξασίες του περί θεού, πολιτικής, κ.λ.π.
Δι’ αυτό ακριβώς οί θρησκείες, οι Δικτάτορες, οι έξουσιασταί μας μέ διάφορα τεχνάσματα καί ωραία λόγια προσπαθούν νά ποδηγετήσουν τά παιδιά άπό μικρή ηλικία και έσοφίστηκαν τά κατηχητικά, τις πολιτικές νεολαίες. Οί Δικτάτορες καί οί Τραπεζίτες είσήγαγον τήν πολιτικήν είς τά σχολεία μέ πρόφασιν, δήθεν, τήν προπαρασκευήν ενήμερων πολιτών, ενώ στην ουσία εκπαιδεύουν τυφλούς δούλους του τραπεζικού συστήματος.
Όποιος από εσάς πιστεύει είς τήν ανεξάρτητον σκέψιν τών ανθρώπων, ας άγωνισθή διά τήν κατάργησιν του συνδικαλισμού είς όλα τά σχολεία, πλην πανεπιστημίων. Επομένως ή γλουτένη του σιταριού είναι καί ή τροχοπέδη τής εξελίξεως καί του πολιτισμού. Ταυτοχρόνως, τροχοπεδεί και τήν έλευθέραν σκέψιν καί πνευματικήν άνοδον του άνθρωπου και τόν καθιστά δούλον του ιερατείου, του κατεστημένου, διότι αγωνίζεται και θυσιάζεται δια αξίες πού του ενέπνευσαν τά οργανωμένα συμφέ­ροντα και όχι ή φύσις. Είναι όλοι οι αγώνες του εναντίον των φυσικών νόμων. Αντίθετα ή πρωτεΐνη στηρίξεως της Ζειά (πληθυντικός Ζειαΐ) δια­σπάται από τά ένζυμα και αφομοιώνεται σάν καλή τροφή άπό τόν οργανισμό.
 
Αυτό τό χαρακτηριστικό της την κάνει πολύτιμη εις τόν ανθρώπινο οργανισμό. Διότι ενώ χρησιμεύει ώς πρωτεΐνη "στηρίξεως" (συγκόλλησις - σταθεροποίησις) εις τις πρωτεΐνες μνήμης του εγκεφάλου, δεν μπλοκάρει αυτόν, δέν δημιουργεί σταθερές και άναλοίωτες ενώ­σεις σάν βαρύδια στον έγκέφαλον, ώς ή γλουτένη του σιταριού, και αφήνει τόν εγκέφαλο νά λειτουργή ελεύθερα νά συλλαμβάνη, νά σκέπτεται νέες ιδέες, δοξασίες, νά δημιουργεί όνειρα, φαντασία, επιστήμη, κ.λ.π. Οί αρχαίοι Έλληνες τό εγνώριζαν πολύ καλά αυτό, δι' αυτό εκτρέφοντο μόνο μέ Ζειά εγνώριζαν ότι ή Ζειά τρέφει τό πνεύμα. Αυτό μας τό λέει ό Αισχύλος εις τό ύμνον του προς τήν Δήμητρα:
 
"Δήμητερ ή θρέψασα τήν έμήν φρένα είναι με άξιον τών σων μυστηρίων"(Αισχύλος).
 
Επίσης δέν φράσσει τά αγγεία πού διέρχεται, φλέβες, αρτηρίες, κ.λπ. Δέν παρουσιάζει τις πολλές ασθένειες πού παρουσιάζει ή γλουτένη.Έπί πλέον ή Ζειά περιέχει άφθονα βιταμίνη Ο και πολλά ιχνοστοι­χεία πού χρειάζεται ό οργανισμός μας, συν τό άμινοξύ "Λυσίνη" τό πολυτιμωτατο συστατικον δια τόν οργανισμό μας, πού σήμερα οί άνθρωποι τό αγοράζουμε πανάκριβα ώς συμπλήρωμα τής διατροφής μας, ένώ θά τό είχαμε άπό τό ψωμί της Ζειάς δωρεάν.
 
Η Ζειά:
 
1. Βοηθάει στην άπορρόφησιν τών θρεπτικών συστατικών (ca, mg) κ.ά.
2. Καταστέλλει τις φλεγμονές πού χρονίζουν στον οργανισμό καί καταστρέφουν τα υγιή κύτταρα.
3. Καταστέλλει τα ένζυμα του καρκινικού κυττάρου (εμποδίζει τήν ανάπτυξιν και μετάστασιν του καρκίνου).
4. Περιέχει τό βασικό αμινοξύ Λυσίνη (Lycin) πού ενισχύει τό ανοσοποιητικό σύστημα και είναι τό βασικό στοιχείο στην βιοχημική λειτουργία του εγκεφάλου.
 
Έκτος των ανωτέρω τά άρτοπαρασκευάσματα άπό αλεύρι Ζειάς είναι εύγεστα καί άσυγκρίτως νοστιμότεραάπό τά αντίστοιχα μέ αλεύρι σιταριού. Έάν δέ φάτε ψωμί ή μακαρόνια άπό Ζειά θά ερωτήσετε, τον κρέμασαν οι Έλληνες αυτόν που τους έστέρησε αυτήν τήν ασύγκριτη άπόλαυσιν; Θά πάρετε τήν άπάντησιν ότι, του στή­νουν συνεχώς ανδριάντες σέ πλατείες, στην Βουλή, και δίδουν τό όνομα του στις λεωφόρους γιά νά μην τό ξεχάσουν ποτέ. Καί τότε θά διερωτηθήτε, τί φταίει; Νά φταίει άραγε ή μεγάλη πανουργία καί εμπειρία των κοσμοκρατόρων μόνον, ή μήπως ή δουλικότης των μωροφιλόδοξων και λοιπών οργανωμένων στις μυστικές εταιρείες των;

Νομίζω πώς όλα αυτά δέν θά ήσαν αρκετά νά τυφλώσουν τον λαό μας καί δέν θά έπετύγχανον, έάν δέν υπήρχε τό ακαλλιέργητο, τό πρωτόγονο ΕΓΩ του, τό όποιο αντιδρά σκληρά καί δέν δέχεται τό αντίθετο, όσο καθαρά καί άν απόδειξης τήν πλάνην του. Μέ τό ακαλλιέργητο ΕΓΩ δέν δύναται νά παραδεχθή ότι οί γονείς του έπλανήθησαν, διότι τότε αισθάνεται ότι μειώνεται ή προσωπικότης του καί τό κύρος του, ένώ τό καλλιεργημένο ΕΓΩ, όταν πεισθή ότι έπλανήθη τό παραδέχεται αμέσως μέ ψηλά τό κεφάλι καί υπερή­φανα, διότι έτσι νοιώθει ότι είναι ισχυρό, επειδή επεβλήθη τών ενστί­κτων καί τής μικροπρέπειας. Ερευνώντας ή επιτροπή, πού αναφέραμε πιό πάνω, τό διαιτολόγιο τών αρχαίων Ελλήνων έμεινε έκπληκτος.
Οί αρχαίοι δέν έτρωγαν ψωμί άπό σιτάρι. Τό σιτάρι τό είχαν ώς τροφή τών ζώων καί τό ονό­μαζαν πυρρό. Έτρωγαν μόνον ψωμί άπό Ζειά ή Κριθάρι καί έν ανάγκη μόνον από κριθάρι ανάμεικτο με Σιτάρι.Ό Μέγας Αλέξανδρος έτρε­φε την στρατιάν του μόνο μέ Ζειά, διά νά είναι οι άνδρες του υγιείς και πνευματικά ανεπτυγμένοι. Αν οι αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν ψωμί άπό σιτάρι δέν θά είχαν τόσο ύψηλήν πνευματικήν άνάπτυξιν. Μόλις οι κοσμοκράτορες έδιάβασαν αυτήν τήν έκθεσιν τής επι­τροπής, δίδουν εντολή το 1928 νά αναιρεθή αμέσως ή καλλιέργεια Ζειά στην Ελλάδα, και μόνον στην Ελλάδα. Διά νά μειώσουν μέ το σιτάρι τήν πνευματικήν άνάπτυξιν των Ελλήνων, μειώνοντας τήν άντίληψίν τους και οργανώνοντας ταπεινήν έκπαίδευσιν των παιδιών τους καί διδάσκοντας τις πολιτικές τους εις τά σχολεία και πολιτικοποιούντες τα εις τά κόμματα που αυτοί ελέγχουν απόλυτα, για νά ποδηγετήσουν πλήρως εις πρώτον χρόνον τους Έλληνας.
Ενώ τώρα αναμειγνύοντας τους μέ αλλοδαπούς, θέλουν νά τους εξαφανί­σουν τελείως. Ναι άλλα πώς θά τό επιτύχουν αυτό; Αμέσως δίδουν έντολήν είς τόν τέκνον των τον Βενιζέλο νά έπιστρέψη στην Ελλάδα καί νάεξαφάνιση τήν Ζειά. Οπότε βλέπουμε τόν Βενιζέλο νά έπιστρέφη στην Ελλάδα μετά άπό 8 χρόνια αυτοε­ξορίας του, νά άνασκουμπώνεται και νά ορμά σάν λέων κατά τής Ζειάς. Μέσα σέ 60 χρόνια μόνον ήλλοίωσαν τήν πνευματικήν ύπεροχήν του σκέπτεσθαι τών Ελλήνων, τους έκαναν αδιάφορους, άβουλους, μέ μετρίαν αντίληψιν και φιλάσθενους καί τώρα μέ τους αλλοδαπούς επιδιώκουν τόν πλήρη εξαφανισμό τής φυλής των, ένώ συγχρόνως ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολλάρια οι φιλεύσπλαχνοι διά νά μην εξαφανισθούν οί οχιές, κόμπρες, πάντα καί άλλα ζώα καί ερπετά. Όλα τά ανωτέρω περί Ζειά, γλουτένης καί σωστής διατροφής μέ λεπτομέρειες καί τάς παραμέτρους όλων αυτών καί τήν ύγιεινήν θά τά βρήτε είς τά εμπνευσμένα καί καλομελετημένα βιβλία "Τό Όλον" καί τό «ΌΛ-ΟΝ». Ένα βιβλίο γιά τήν "ΊΑΣΗ", του πρωτοποριακού μελετητή Μιχάλη Γρηγορίου..
Προς τό τέλος του 1928 ό "Εθνάρχης" μας Βενιζέλος, προφανώς μετά άπό κάποια εντολή, μέ της Αμύνης τά Παιδιά, τυφλά εις τον νουν καί την κρίσιν, και διψασμένα τό πώς νά ευχαριστήσουν καλλί­τερα τόν άρχηγόν τωνέκήρυξαν τόν πόλεμον κατά της Ζειάς καί, έφορμήσαντες ακαταμάχητοι, ένίκησαν νίκην λαμπράν και εις βραχύτατον χρόνον 4 ετών δεν υπήρχε εις την Ελλάδα ούτε ένα σπυρί Ζειάς γιά σπόρο. Είπαν εις τόν λαό ότι ή Ζειά είναι ζωοτροφή, δι' αυτό τά λεξικά την γράφουν έκτοτε ζωοτροφή και ότι είναι βλαβερή στην υγεία.
Αυτό τό πρόβαλαν έντονα τά ΜΜΕ καί σέ 4 χρόνια έξηφανίσθη η Ζειά. Όλοι οί Έλληνες εγκατέλειψαν τήν Ζειά μόνον ένας άπό όλους κράτησε σπόρο Ζειάς. Καί σήμερα 2010 καλλιεργεί Ζειά μόνον ένας ό Γ.Α. είς ένα χωριό καί κατασκευάζει μακαρόνια άπό αλεύρι Ζειάς, τά όποια είναι υπερβολικά νοστιμώτερα άπό τά μακαρόνια του σίτου. Τήν έπιθεσίν του κατά τής Ζειάς ό "εθνάρχης" μας τήν ήρχισε μέ τήν αθρόα εισαγωγήν αλεύρων σίτου ύπό τών φίλων του.
Οί φίλοι του έγιναν πάμπλουτοι καί έξέσπασε τότε τό μέγα διά τήν έποχήν και γνωστό ώς "Σκάνδαλο τών αλεύρων". Μέσα είς 4 χρόνια οί Έλλη­νες είχαν ξεχάσει τήν Ζειά τελείως καί οί φίλοι του Βενιζέλου έγιναν δισεκατομμυριούχοι άπό τήν εισαγωγή τών αλεύρων του σίτου." Αν σήμερα θελήσετε νά επαναλάβετε αυτό γιά τό σιτάρι ή κριθάρι ή κάτι άλλο, δέν θά τό πετύχετε ούτε σέ 50 χρόνια. Τόσο πολύ είχε τυφλώσει καί πειθαρχήσει ό Βενιζέλος τους οπαδούς του. Αυτό βέβαια είναι εχθρική ψυχολογία. Θέλουν τους οπαδούς τους τελείως τυφλούς στην σκέψιν καί δούλους. Καί δέν ήρκέσθη μόνον είς τήν έξαφάνισιν του σπόρου ό "εθνάρχης" μας, επέτυχε νά σβήση τήν Ζειά από τήν μνήμην καί τήν γλώσσαν τών Ελλήνων.
Αυτό θά πή τέλειον έγκλημα. Αποδείξεις:Εσείς έγνωρίζατε τήν λέξιν Ζειά πριν λίγα χρόνια, όταν ήρχισε νά προβάλεται άπό εμάς στά κανάλια; Εύρήκατε τήν λέξιν σέ λεξικό πού συντάχθηκε μετά τό 1930; Δεν θά τήν εύρητε, μήν ψάχνετε. Άλλα και αν κάπου τήν εύρητε, θά τήν έξηγεί ώς ζωοτροφή... Μόνον εις τυχόν ανατυπωθέντα παλαιά λεξικά θά τήν εύρητε, ή εις τό των Άγγλων "LINDELL & SCΟΤΤ", τό όποιον δέν τήν εξηγεί σωστά. Εις τό "ΗΛΙΟΣ" πού είναι πιο ενήμερο και σοβαρό λεξικό γράφει:
Ζειά ή Ζέα... τήν Ζέαν τήν μάϊδα πού είναι ό γνωστός αραβόσιτος και κοινώς "αραποσίτι". Αραβόσιτος όμως είναι κοινώς τό Καλαμπόκι.
 
Ή Ζειά όμως ώς φυτό είναι κάτι σάν σιτάρι και κριθάρι, δέν έχει καμμία σχέσιν στην όψιν μέ τό καλαμπόκι, άλλα και τό σπυρί του είναι ώς του σιταριού πιό πεπλατυσμένο καί χονδρό.

Ή Ζειά μέ τον Σΐτον είναι όπως ή Νερατζιά μέ τήν πορτοκαλιά. Αν άπό άπόστασιν 50-1ΟΟμ. κοιτάζεις τήν Νερατζιά είναι όμοια μέ τήν πορτοκαλιά. Καί τό νεράτζι μέ τό πορτοκάλι, ένώ έξωτερικώς είναι όμοια, εις τήν πραγματικότητα έχουν μεγάλες διαφορές εις τά συστατικά των. Αυτό ακριβώς συμβαίνει καί μέ τους σπόρους της Ζειας και του Σιταριού. Δέν θά έκανε ό Ι. Πασσάς αυτό τό λάθος, έάν δέν έξηφάνιζε και τήν βιβλιογραφία περί Ζειά ό "εθνάρχης" μας, όπως ό Σαούλ - Παύλος τήν βιβλιογραφία των αρχαίων Ελλήνων.
Εκεί όμως πού έμεινα εμβρόντητος είναι όταν διάβασα τήν "Οδύσσεια" ραψωδία δ (4)-603-604, τό αρχαίο: "Ω έν μέν λωτός πολύς, έν δέ κύπειρον πυροί τε ζειαί τε ίδ' εύρυφυές κρίλευκον". Ό Κ. Δούκας ερμηνεύει: "όπου υπάρχει τριφύλλι πολύ, καί κύπερι, καί σιτάρια καί ζωοτροφές κι εύρύφυτο κριθάρι λευκό". Πώ! Πω!... Ό κ. Δούκας ό έκλεκτώτερος ερμηνευτής έκανε λάθος; Ένώ οί "Ελληνες χρησιμοποιούσαν πυρούς (σιτάρια) γιά ζωοτροφές καί τήν ζειά γιά ψωμί, ερμήνευσε τήν ζειά ώς ζωοτροφές, διότι ό Βενιζέλος είχε εξα­φανίσει από τήν βιβλιογραφίαν καί άπό τήν μνήμην τών Ελλήνων τήν ζειά ή ζέα.Τό δημητριακό Ζειά η φύσις τό έδώρισε είς τους λαούς του Αιγαίου.
Αργότερα οί Έλληνες μετανάστες τό μετέφεραν καί είς άλλες χώρες. Τό σιτάρι ήτο φυσικό δημητριακό τών βορείων περιοχών. Οί Έλληνες τό έφεραν είς τήν Ελλάδα καί τό έκαλλιέργησαν ώς ζωοτροφή, αρκετά χρόνια πρό του Τρωικού Πολέμου, όταν ήρχισαν τό εμπόριο μέ τις βορεώς του Ευξείνου Πόντου χώρες. Οι Βόρειοι λαοί αντί χρημάτων, που δέν είχαν, έπλήρωναν τα είδη πού ήγόραζαν άπό τους Έλληνας έμπορους μέ σιτάρι και έτσι ήλθε εις την Ελλάδα τό σιτάρι. Εις τό διαδίκτυο, έάν γράψετε τήν λέξιν "Ζειά", θά εκπλαγείτε.
Θά διαβάσετε πάρα πολλά, εις τήν παράγραφο "ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ" (ύμνοι Όρφέως, Ομηρικά έπη, Μύθοι), διαβάζουμε: «Ή πόλη τών Αθηνών ονομα­ζόταν και Ζείδωρος, διότι έπί του εδάφους της έκαλλιεργειτο έκτος άπό τήν έλαία και τό δημητριακό ζειά. Τό ζειά μέ τό ζήτα δηλώνει ζωή, μέ τό εψιλον γιώτα τήν μακρά πορεία και μέ τό άλφα που είναι τό πρώτο στοιχείο τό άριστον, τήν παρουσία του Αιθέρα (τό στοιχείο πού βρίσκεται παντού και δομεί τά πάντα είναι ό Αιθέρας), άρα ζειά σημαίνει μακροζωία».
 
Τήν Ζειά φορτωεκφόρτωναν άπό ένα λιμάνι του Πειραιώς που έξ αυτής έλαβε τό όνομα Ζέα, και μέχρι σήμερα τό λιμάνι ονομάζεται Ζέα.
 
Και τώρα πώς επεβλήθη ή ζειά νά ερμηνεύεται εις ορισμένα λεξικά ώς ζωοτροφή. Εις τό διαδίκτυο χειριζόμενοι τήν λέξιν "Ζειά" εις τήν ΙΛΙΑΔΑ - ραψωδία Ε, στίχοι 121-240 διαβάζουμε: «...παρά δέ σφίν έκάστω δίζυγες ίπποι έστάσι κρί λευκόν έρεπτόμενοι και όλύρας» (195). Πιό κάτω ό μετα­φραστής, ελαφρά τή συνειδήσει, ή καλοπληρωμένος μεταφράζει: «...εις κάθε αμάξι είναι σιμά ζευγαρωτά πουλάρια, στέκουν και τρώγουν τήν ζειά και τό λευκό κριθάρι». Έδώ δολοφονείται ή Ζειά, διότι ό μεταφραστής, μεταφράζει τήν ζωοτροφή "όλύρας" εις "ζειά". Οι μεταγενέστεροι αντιγράφουν από αυτό ζειά = όλύρας = ζωοτροφή, ένώ ό Όμηρος εγνώριζε και τά δύο, ζειά και όλύρας, και έγραφε πάντα τό ορθόν, αυτό που ήθελε και έπρεπε νά διδάξη. Έδώ γράφει σαφώς: «κρι λευκόν έρεπτόμενοι και όλύρας». Όχι ζειά, όπως ελαφρά τήν συνείδησιν και βαρυτάτην άγνοια γράφουν οι μεταφρασταί. Από τις έρευνες που έκανα, κατέληξα ότι όλύρα ώνόμαζαν τόν σημερινόν "Οροβον κοινώς ρόβην ή τό ρόβι.

Πρόκειται διά τήν πιό δυνατή και αγαπητή εις τά ζώα τροφή. Ομοιάζει μέ τό βίκο (άγριαρακά). Είναι ή πιό θρεπτική τροφή τών ζώων, άλλα είναι βλαβερή διά τόν άνθρωπον.Ή όλύρα εκαλλιεργείτο από αρχαιοτάτων χρόνων εις την Ελλάδα ως ζωοτροφή. Ήτο μεσογειακό φυτό (Λεξικό "ΗΛΙΟΣ", λήμμα Όροβος). Είναι λογικόν νά κατάληξη μέ τόν χρόνο ή όλύρα εις όροβο. Εις τό λεξικό "LINDELL & SCΟΤΤ" θά τήν βρήτε ώς Σίκαλιν η Αγριοσίκαλιν, αυτήν τήν σύγχυσιν έκαλλιέργησαν οι φιλέλληνες... διά νά ξεχά­σουμε τήν Ζειά.Ή Ζειά καλλιεργείται σήμερα εις πολλές χώρες τής Ευρώπης και εις τόν Καναδά εις μεγάλην εκτασιν, φέρει δέ όνομα ανάλογο τής γλώσσης έκαστης χώρας. Οι Ιταλοί τήν ονομάζουν Faro, οί Γερμανοί Dingel, κ.τ.λ. Οί Έλληνες εισάγουμε σήμερα αλεύρι Ζειά άπό τήν Γερμανία μέ τό όνομα Ντίνγκελ, ώς μή περιέχον γλουτένη, αντί 6,45 Εύρώ, ήτοι τό αγοράζουμε Δέκα φορές άκριβώτερα άπό τό σιταρένιο.
 
ΠΗΓΗ: Γ. Γ. ΑΫΦΑΝΤΗΣ «Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ» ΣΣ. 443-451

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Καινοτόμες μορφές κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης


ΤΗΣ ΒΑΣΩΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Εχουμε άμεση ανάγκη από καινοτόμες μορφές κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, γιατί όσο είμαστε κολλημένοι στα σημερινά- χωρίς να δίνουμε κάποια εξουσία και στην φαντασία, καμία μαύρη ή πράσινη ανάπτυξη δεν θα λύσει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα της εποχής μας. Έχουμε ανάγκη από θετικές προτάσεις και πράξεις εδώ και τώρα, που δεν θα παραπέμπουν χρονικά στη Δευτέρα Παρουσία. Εξ άλλου ο στόχος είναι η δημιουργία μιας πιο δίκαιης αποκεντρωμένης κοινωνίας χαμηλής έντασης άνθρακα, όπως αποκαλείται πλέον διεθνώς η ενεργειακή μείωση. Τα προβλήματα είναι μεν παγκόσμια αλλά οι λύσεις μπορούν να είναι τοπικές.

Εάν η μείωση ενεργειακής κατανάλωσης (ενεργειακή κάθοδος) χωρίς απώλεια ευημερίας είναι ένα βασικό στοίχημα που πρέπει μα κερδίσουμε , ας ρίξουμε μια ματιά στις σοβαρές εφαρμοσμένες προσπάθειες, ουτοπικές για ορισμένους αλλά πολύ πετυχημένες για άλλους. Μια από αυτές είναι το κοινωνικό κίνημα της περμακουλτούρας που ξεκίνησε από τον γεωργικό χώρο και επεκτάθηκε και στον κοινωνικό. «Permaculture είναι η φιλοσοφία της εκτενούς και προσεκτικής μελέτης, αντί της παρατεταμένης και επίπονης εργασίας»
(Masanobu Fukuokα). Λιγότερος κόπος; Δηλαδή πιο εύκολη δυνατότητα ενεργειακής καθόδου;
Η Κωνσταντίνα Λίτσα, ειδικευμένη σε θέματα φυτοθεραπείας, που ζει και εργάζεται στη Σκωτία και εκεί έχει παρακολουθήσει σεμινάρια περμακουλτούρας μας έδωσε τον ακόλουθο ορισμό:
«H περμακουλτούρα είναι μέθοδος σχεδιασμού αυτοσυντηρούμενων συστημάτων που βασίζεται σε οικολογικές αρχές. Αρχικά ξεκίνησε από τη γεωργική και κτηνοτροφική διαχείριση αλλά γρήγορα κρίθηκε κατάλληλη και για άλλα συστήματα κοινωνικής ή προσωπικής ζωής. Για ορισμένους έγινε φιλοσοφία και τρόπος ζωής. Από τη γεωργία εισέβαλε και σε άλλους τομείς του πολιτισμού. Ετυμολογικά η λέξη περμακουλτούρα αναφέρεται αφενός στη μόνιμη γεωργία και αφετέρου στον μόνιμο πολιτισμό. Ο όρος αρχικά προέκυψε από τις λέξεις Permanent και Agri-Culture (Μόνιμες Καλλιέργειες ). Κατόπιν η σημασία του άλλαξε σε Permanent Culture (Μόνιμος Πολιτισμός), εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αναπροσαρμογή οποιουδήποτε συστήματος. Έχει εφαρμογές σε: διαχείριση ενέργειας και φυσικών πόρων, υπαίθριες εκτάσεις και προστατευόμενες φυσικές περιοχές, διαχείριση απορριμμάτων, δημόσιους χώρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, κτήματα και κήπους, αυλές και ζαρντινιέρες αστικών κατοικιών. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η ιδιαιτερότητα του σχεδιαστή πχ. μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες και τεχνικές από ότι ήδη γνωρίζει, και να τις φιλτράρει μέσα από τις αρχές της περμακουλτούρας. Μπορεί να χρησιμοποιήσει την θεωρία σε όποιο επίπεδο θέλει χωρίς αναγκαστικά να ακολουθεί όλες τις προτάσεις. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να ασπαστεί την περμακουλτούρα απόλυτα ως φιλοσοφία ή τρόπο ζωής, αλλά αν επιθυμεί, να τη χρησιμοποιήσει σε ένα βαθμό, για το σχεδιασμό ενός ή περισσοτέρων συστημάτων και μόνο…Αντίστοιχα έχει τη δυνατότητα να την εφαρμόσει σε όλους τους τομείς της ζωής του και να επηρεάσει ριζικά τον τρόπο σκέψης του. Μου αρέσει η περμακουλτούρα, γιατί συνδυάζει την επιστήμη με την παράδοση. Φέρνει κοντά γνώσεις και τεχνολογίες καθώς και παραδόσεις από όλον τον κόσμο, για ένα τρόπο ζωής σε ισορροπία με τη φύση».
Το κίνημα της περμακουλτούρας ξεκίνησε στην πρακτική του εκδοχή τη δεκαετία του 60 από τον Αυστριακό αγρότη Sepp Holzer αλλά οργανώθηκε επιστημονικά και συστηματοποιήθηκε τη δεκαετία του 70 από τους Αυστραλούς Bill Mollison και David Holmgren (πρώτη έκδοση βιβλίου το 1978). Σήμερα έχει εξαπλωθεί σε αρκετές χώρες και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στον σχεδιασμό οικολογικών χωριών
Διαβάζοντας τα κείμενα των ιδρυτών του αντιλαμβανόμαστε ότι βασίζεται στην παρατήρηση των συστημάτων της φύσης και της κοινωνίας, στην αναγνώριση και καταγραφή των αλληλοεξαρτήσεων και στη συνέχεια, στο σχεδιασμό συστημάτων τα οποία αξιοποιούν με μέτρο και σεβασμό αυτές τις αλληλοεξαρτήσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο επιστημονικός όρος «συνέργεια των επί μέρους στοιχείων» είναι η φράση κλειδί σε αυτή τη σχεδιαστική μέθοδο. Το αποτέλεσμα είναι η επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου με μείωση του ανθρώπινου κόπου αλλά και της χρήσης ενέργειας. Ο Φουκουόκα το είπε αυτό πολύ εύγλωττα δίνοντας τον ορισμό που αναφέραμε παραπάνω.
Σε ηθικό επίπεδο η περμακουλτούρα έχει 3 αρχές (Φροντίδα για τη γη, Φροντίδα για τους ανθρώπους, Ισότιμη κατανομή), και στο σχεδιαστικό επίπεδο πολύ περισσότερες όπως πχ. παρατήρηση και αλληλοεπίδραση, εξάλειψη αποβλήτων, συγκέντρωση και αποθήκευση ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων πηγών, δημιουργική ανταπόκριση στις αλλαγές, επιλογή της μικρής τοπικής κλίμακας κλπ.
Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα, είμαι θαυμάστρια ενός άλλου πολύ σοβαρού διεθνούς κοινωνικού κινήματος που αποκαλείται Πόλεις σε Μετάβαση ή Πολιτισμός Μετάβασης (transition towns, transition culture). Αναφέρεται σε πολιτισμό συλλογικής συνεργασίας και χαμηλής ενεργειακής έντασης προκειμένου να αντιμετωπισθεί η μείωση αποθεμάτων πετρελαίου και η κλιματική αλλαγή. Ο εμπνευστής του κινήματος Ρομπ Χόπκινς καθηγητής περμακουλτούρας στη Βρετανία, εμπνεύστηκε όπως φαίνεται από τα βιβλία του, από τις μεθόδους σχεδιασμού συστημάτων που δίδασκε στους μαθητές του, προκειμένου να ιδρύσει το διεθνώς επιτυχημένο Κίνημα των Πόλεων σε Μετάβαση στα πλαίσια του οποίου δημιουργούνται τοπικές ομάδες που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν νέα κοινωνική και οικονομική οργάνωση επηρεασμένη από τον τρόπο σκέψης της περμακουλτούρας χωρίς βέβαια να υιοθετούν το σύνολο των θέσεών της..
Στην Ελλάδα έχουν ήδη υπάρξει σποραδικές προσπάθειες διάδοσης της περμακουλτούρας. Στη Λευκάδα, στο Πήλιο και στην Πάρο . 

Source : avgi.gr

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Ζωή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα


Για έναν gadgetάκια σαν εμένα, αυτός είναι ο απόλυτος εφιάλτης! Κι επειδή δεν έχω πληρώσει κ το χαράτσι της ΔΕΗ, η σκέψη ότι από μέρα σε μέρα μπορεί να μείνω χωρίς ρεύμα... κυριολεκτικά με τρελλαίνει! ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΦΤΑΝΑΜΕ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ... ΜΕΤΑΝΙΩΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΕΔΙΝΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕΗ... Κ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΑΡΚΗΣ 100% !!!
Ομως, επειδή είναι κ κάποιες άλλες χιλιάδες άνθρωποι στην ίδια μοίρα, έχω την αμυδρά ελπίδα ότι ίσως τελικά το μέτρο της διακοπής δεν εφαρμοστεί!
ΑΝ όμως συμβεί, τι θα γινόταν ???
Σίγουρα θα είναι σαν να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο...
Οι επιπτώσεις όμως ΔΕΝ θα είναι σε καμιά περίπτωση ίδιες στους κάτοικους των πόλεων κ της επαρχίας, αλλά ούτε θα έχουν την ίδια ένταση! Και δεν αναφέρομαι μόνο στα προβλήματα εύρεσης τροφής, αλλά κ σε απλά πράγματα που μέχρι τώρα θεωρούσαμε "δεδομένα"... όπως π.χ. η δυσκολία (ειδικά για τους μεγαλύτερους ή τους φιλάσθενους), ν' ανεβούν στον όροφο του διαμερίσματος από τις σκάλες τις πολυκατοικίας...

Ετσι λοιπόν...

Γεννήτριες
Προφανής λύση αλλά... με πολλά προβλήματα στην πράξη, ειδικά για μακρόχρονη χρήση!
Ακόμα κι αν υπάρχουν ήδη κάποιες, είναι λίγες και μικρές σε δυναμικότητα (για τα πανηγύρια... κυριολεκτικά!). Το στοκ των καταστημάτων πολύ γρήγορα θα εξαντληθεί, ενώ (φυσικά) η αξία τους ξαφνικά θα πολλαπλασιαστεί... χώρια την δυσκολία ανεύρεσης καυσίμων για να λειτουργήσουν...
Ακόμα κ η ποιότητα του ρεύματος που παράγουν όμως, ειδικά οι φθηνές, είναι τόσο ασταθής κ κακή, που μπορεί να δημιουργηθούν ζημιές στις ευαίσθητες ηλκτρονικές συσκευές...
Ενα... ποδήλατο επίσης, προσαρμοσμένο σε κάποιες μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας, συνδεδεμένων σε μια συσκευή ιnverter (που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα από τις μπαταρίες σε εναλλασόμενο 220 V), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως "ανθρώπινη γεννήτρια"...

Τρόφιμα - παρασκευή φαγητού
Οι κάτοικοι των χωριών είναι φυσικά οι τυχεροί! Οι υπόλοιποι, που ζούμε σε μεγάλες πόλεις κ ειδικά στην Αθήνα... θα πεινάσουμε! Δυστηχώς... :(
Οι επιλογές του μενού... θα είναι προς τα όσπρια, τα μακαρόνια και τις κονσέρβες, όσο θα μπορούνη να βρεθούν κι αυτά! Η ηλεκτρική κουζίνα θ' αντικατασταθεί από εστία υγραερίου (υπάρχουν επίσης κ ψυγεία, δυστηχώς όμως με υψηλό κόστος). Οσοι τυχεροί έχουν τζακι, θα θυμηθούν το μαγείρεμα στην φωτιά, αλλά θα χρειαστούν άμεσα κατσαρόλες κατάλληλες για φωτιά...

Κρύο-Ζέστη
Πολλά ρούχα ή συχνά ντους, είναι ο ποιό απλός κ "οικονομικός" τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος...

Φωτισμός
Οι νύχτες θα γίνουν ξαφνικά σκοτεινές. Πολύ σκοτεινές! Η ζωή μας θα πρέπει να προσαρμοστεί στην πανάρχια κίνηση του ήλιου, ώστε ν' αξιοποιούμε το φως (αλλά κ την ζεστασιά του)...
Οι φακοί θα γνωρίσουν ημέρες δόξας... αλλά οι μπαταρίες σύντομα θα εξαντληθούν!
Ετσι,κάθε είδος κ μέσο φωτισμού θα επιστρατευθεί: Κεριά, γκαζόλαμπες και φανάρια υγραερίου.
Προτιμότερη όλων θ' αποδειχθεί η ταπεινή γκαζόλαμπα, γιατί μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει διάφορα καύσιμα, αλλά και ίσως γιατί η φλόγα της είναι ποιό "παρηγορητική" με μεγαλύτερη θαλπωρή...

Τηλεπικοινωνίες (τηλέφωνο - internet)
Δυστηχώς... ξεχάστε τα! Ακόμα κι αν δεν καταρρεύσουν από την υπερφόρτωση, ή έχουμε ηλιακούς φορτιστές για να τα τροφοδοτήσουμε, σύντομα θα εξαντληθεί το καύσιμο της γεννήτριας ανάγκης του αναμεταδότη/κεραίας...
Γενικά, η κινητή τηλεφωνία είναι ένα ευαίσθητο σύστημα που δεν ανταποκρίνεται καλά στις ανώμαλες συνθήκες. Σίγουρα δεν θα πρέπει να περιμένει πολλά από αυτήν ο χρήστης. Ειδικά αν χρειαστεί να αποκατασταθεί η λειτουργία της εκ του μηδενός σε κάποια περιοχή, η διακοπή θα κρατήσει για πολύ.
Γι' αυτο προτείνεται η χρήση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας (π.χ. ασύρματοι, δίκτυα WiFi κλπ), όπως περιγράφεται διεξοδκά σε άλλη ανάρτηση κ φυσικά με την προϋπόθεση ύπαρξης κάποιας πηγής ενέργειας (βλ. φωτοβολταϊκά)...

Τηλεόραση & Ραδιόφωνο
Η τηλεόραση θα είναι ο μεγάλος χαμένος! Το φορητό ραδιοφωνάκι με μπαταρίες (υπάρχουν επίσης κάποια μοντέλα με... μανιατό, ώστε να φορτίζουν χειροκίνητα, ενώ πολλά αξιόπιστα μοντέλα κατακσευάζει η εταιρεία ΕΤΟΝ), θα είναι η συντροφιά στα σπίτια, όσο ο κόσμος κάθεται μέσα σ' αυτά! Γιατί ο κόσμος θα ξαναρχίσει να μαζεύεται στις πλατείες (αν φυσικά ο καιρός βοηθάει), ή σε κάποιους μεγάλους, στεγασμένους χώρους. Και τώρα ο κόσμος θα έχει πολλά να πει! Αυτή τη φορά τα φράγματα και οι εγωισμοί θα πέσουν, αφού λίγο-πολύ θα είναι στην ίδια άσχημη μοίρα... κ θα βλέπεις ανθρώπους να μιλάνε αναμεταξύ τους μετά από καιρό....

Τελικά όμως κ παρά τις αρχικές δυσκολίες, οι άνθρωποι προοδευτικά θα προσαρμοστούν, όπως έκαναν άλλωστε κ τόσα χρόνια πριν...
Ζώντας ένα πιο ανεξάρτητο τρόπο ζωής –και κατά τα φαινόμενα μόνο πιο παρωχημένο-
ΑΛΛΑ αν θα τα πάνε καλά... θα το οφείλουν σε κάποιους "γραφικούς" σαν εμένα π.χ. που τόσο καιρό πριν, σαν το μυρμήγκι συγκεντρώνω κ διανέμω απλόχερα πληροφορίες... όπως και στους παλαιότερους, που θα έχουν παρόμοιες μνήμες, από τις δύσκολες περίδους της ιστορίας της πατρίδος μας. Γιατί μαζί με αυτούς παρέμειναν και οι δεξιότητες και η πιο παλιά τεχνολογία. Και για αυτό τον λόγο παρέμειναν αυτάρκεις και αυτοδύναμοι...


(C) ΠΡΟΣΟΧΗ! Το έγγραφο δημοσιεύεται δωρεάν κ μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟΝ για προσωπική χρήση!

Μπορείτε επίσης να το αναπαράγετε ηλεκτρονικά, εφόσον ΔΕΝ υπάρχει κανένα κόστος - αντάλλαγμα πρόσβασης και αναφέρεται ρητά η πηγή...
Source : dimitris alexiou http://www.facebook.com/groups/nwagr

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Πώς λειτουργούν οι Τράπεζες Χρόνου

Ο χρόνος πετάει, και δεν πιάνεται. Από ό,τι μας αποδεικνύει η κοινωνική συγκυρία όμως, αυτή η άυλη πρώτη ύλη μπορεί να αποταμιευτεί: Η Τράπεζα Χρόνου αποτελεί μια μορφή εθελοντισμού που βασίζεται στο δούναι και λαβείν των μελών, τα οποία αποταμιεύουν ώρες με βάση τις υπηρεσίες που προσφέρουν (1 ώρα σίδερο = 1 ώρα μαθήματα Ισπανικών). Ακριβώς αυτό είναι το νόημα: ανταλλαγές υπηρεσιών, συναλλαγές σε χρόνο και όχι σε χρήμα και τελικά αλλαγές στον κοινωνικό τρόπο συναλλαγής, ιδίως όταν οι κρίσιμοι καιροί το επιτάσσουν και όλοι νιώθουν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα!
 

Όπως επισημαίνει η κ. Νίκη Ρουμπάνη, πρόεδρος του Δικτύου Γυναικών Ευρώπης και υπεύθυνη για την οργάνωση της Τ.Χ. στην Ελλάδα, «Μπορεί να φαίνεται ότι βάζω εδώ κι εκεί, αλλά δε γίνομαι κομμάτια, νιώθω ότι ελέγχω το χρόνο μου. Το κομμάτι της αλληλεγγύης είναι περισσότερο από χρόνος. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώθουνε πιο δυνατοί όταν δένονται μεταξύ τους, όχι μόνο προσωπικά, αλλά πολιτικά και υπαρξιακά. Να μην αισθάνονται ότι όλα γίνονται πάνω απ’ το κεφάλι τους και αυτοί δεν έχουν κανένα λόγο».
Η εμπειρία των συζύγων των απολυμένων Άγγλων ανθρακωρύχων στη δεκαετία του ’80, αποτελεί πρωτογενές παράδειγμα. «Οι εργάτες είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Οι γυναίκες, για να τους γλιτώσουν από την αυτοκτονία, μαζεύανε εθελοντές που έλεγαν “εγώ θα κάνω μαθήματα Ισπανικών, εγώ θα δείξω πώς φτιάχνεται το κέικ κτλ”, με πάνω από 45 μαθήματα. Άρχισαν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και μαθήματα, να δίνουν στον κόσμο κουράγιο… Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν το πράγμα τόσο σοβαρά όλοι, που τους παραχωρήθηκαν χώροι και άρχισαν να γίνονται μαθήματα ενηλίκων στην περιοχή. Δέκα χρόνια πριν, όταν πήγαμε στην Ιταλία και ενημερωθήκαμε για τις Τράπεζες Χρόνου, είπαμε να κάνουμε κάτι στην Ελλάδα».
Πέντε χρόνια τώρα η Τ.Χ. λειτουργεί μέσα από το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης. «Είχαμε ήδη έναν χώρο εθελοντισμού με τη γραμμή SOS και είδαμε ότι κόσμος που πιθανόν να έχει βοηθηθεί από εμάς και ήθελε να βοηθήσει, θα μπορούσε να έχει αυτή την ευκαιρία
».
Το προφίλ των συμμετεχόντων δεν είναι συγκεκριμένο. «Έχουμε άτομα διαφόρων προελεύσεων και διαφόρων επιπέδων μορφωτικών, και νέους και μεγαλύτερους…Το μόνο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτομα που έρχονται στην τράπεζα χρόνου βασικά, είναι άτομα με μεγάλη κοινωνική ευαισθησία». Μάλιστα, κατά την κ. Ρουμπάνη, αυτό τελικά αποτελεί μία από τις δυσκολίες του εγχειρήματος: «Όλοι ζητάνε να δώσουν και τελικά κανείς δε ζητάει μερικές φορές να πάρει, δηλαδή όλοι προσφέρουν και ξεχνάνε να ζητήσουνε. Χρειάζεται να τους διασταυρώνουμε γιατί μπορεί να χρειάζονται κάτι και να μην το λένε, οπότε εμείς δημιουργούμε τις ανταλλαγές».
Άλλες δυσκολίες που συνάντησε η Τ.Χ. είναι ο χώρος για τις εκπαιδεύσεις, καθώς: «για να μαζέψεις τους ανθρώπους είναι πολύ λίγοι οι δημόσιοι χώροι που μπορείς να το κάνεις» και η οι ανάγκες γραμματειακές υποστήριξης, που ενισχύθηκαν μέσα από την εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο. «Έχει υπάρξει πολύ μεγάλη αλλαγή τα τελευταία πέντε χρόνια που υπάρχει η τράπεζα χρόνου και τώρα μέσα από internet μπορούμε να έχουμε άλλες επαφές και να γίνονται περισσότερα πράγματα».
Λόγω της οικονομικής δυσχέρειας φαίνεται ότι περισσότεροι άνθρωποι κινητοποιούνται ώστε να λειτουργήσουν υπέρ όσων έχουν πραγματικά ανάγκη. «Έχει επηρεάσει την κοινωνική ευαισθησία των ανθρώπων και είναι άτομα που μου στέλνουν ένα μήνυμα και λένε, για παράδειγμα: “Μπορώ να μαγειρεύω για ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε παρακαλώ ενημερώστε με”. Σκεφτόμουν να κάνω κάτι γι’ αυτό και όταν είδα αυτή την προσφορά μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ ποιους ακόμα μπορώ να πάρω τηλέφωνο για να δούμε αν μέσα από αυτό το γεύμα μπορούμε να προσφέρουμε και κάτι άλλο. Με μία προσφορά ενός εθελοντή σου έρχονται δέκα ιδέες. Δεν είναι μόνο η εργασία που προσφέρουν οι άνθρωποι, προσφέρουν και την ίδια τη σύνθεση της ομάδας. Αυτό που κάναμε φέτος, επειδή υπήρχε ουσιαστικά μεγάλο πρόβλημα μεγάλης ένδειας σε όλη την Ελλάδα, ήταν να κάνουμε όσο πιο πολλές εκπαιδεύσεις, ώστε να διαδοθεί η ιδέα. Κάποιες γίνανε στην Αθήνα, άλλα πήγαμε επί τόπου και κάναμε εκπαιδεύσεις, όπως στην Κρήτη που κάναμε μία στο Ηράκλειο και μία στα Χανιά. Ό,τι λάθη έχουμε κάνει εμείς και έχουμε διδαχθεί θα τα πάρουν υπόψη τους. Το άλλο είναι να μπορούνε μεταξύ τους οι ομάδες να συνδεθούν και να έχουν και μεταξύ τους ανταλλαγές».
Πάντως, φαίνεται ότι οι Τράπεζες Χρόνου βρίσκoυν όλο και περισσότερους υποστηρικτές σε όλη τη χώρα. «Αυτές τις μέρες κάναμε ένα σεμινάριο, που διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στους δήμους να δημιουργήσουν τοπικές δομές. Ξέρω για παράδειγμα ότι υπάρχει ο Οβολός στο Βόλο. Όπου υπάρχουν πρωτοβουλίες, χωρίς τη δική μας συνεργασία, απλά συνδεόμαστε μαζί τους και λέμε “παιδιά εδώ είμαστε κι εμείς με ό,τι μπορούμε να κάνουμε και όπως μπορούμε να συνεργαστούμε”».
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι τα πάντα γίνονται από τους εθελοντές για τους εθελοντές και τους ανθρώπους που τους χρειάζονται. «Έχουμε ήδη πάρα πολλούς ανθρώπους από τη γραμμή SOS που ξέρουμε ότι έχουν ανάγκη από γεύματα και έχουν πολλαπλά προβλήματα. Οπότε, έχουμε τους ανθρώπους που θα ταΐσουμε, θα κάνουμε και ένα δυο τηλέφωνα να βρούμε τους ανθρώπους που θα μαγειρέψουνε ή μπορεί κάποιοι να μη μαγειρέψουν, να φέρουν ένα κοτόπουλο, κάτι. Και ο χώρος βρίσκεται πάλι από εθελοντές».
Τα επίδοξα μέλη περνούν από τουλάχιστον δύο συνεντεύξεις. «Θέλουμε να είναι ασφαλής χώρος. Εμείς έχουμε αρκετές γνώσεις από ανθρώπους, γιατί ακριβώς εκπαιδευόμαστε για τη γραμμή SOS, εκπαιδευόμαστε να στηρίζουμε ανθρώπους και θέλουμε να νιώθουμε ότι ο άλλος που έχουμε απέναντί μας δε θα έρθει να σε βοηθήσει με το καθάρισμα και θα φύγει με το δαχτυλίδι σου. Δε βασιζόμαστε μόνο στην ηλεκτρονική γνωριμία, γεια σας είμαι καλός άνθρωπος, θέλω να συμμετέχω, θέλουμε να τον δούμε, να τον έχουμε απέναντί μας. Και να μας δουν και αυτοί, γιατί και αυτοί θέλουν να μας εμπιστευτούν. Αν δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη θα χαλάσουμε την ατμόσφαιρα, που είναι φιλικής γειτονιάς με όλα τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι, όσο γίνεται στο επίπεδο του αλληλοσεβασμού».
ΠΗΓΗ

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Λεφτά υπάρχουν... αρκεί να οργανωθούμε

Το τελευταίο διάστημα ήρθε στην επικαιρότητα μια μελέτη της Ε.Ε. που δείχνει, επί του συνόλου της παραγωγής των φρέσκων φρούτων και λαχανικών της κάθε χώρας, ποιο είναι το ποσοστό που διακινείται μέσα από τις Ομάδες Παραγωγών.
Ο πίνακας αφορά το 2010 και βλέπουμε τη χώρα μας να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Συγκεκριμένα :
1. Βέλγιο 87 %
2. Ιρλανδία 58,10 %
3. Δανία 55,20 %
4. Ιταλία 52 %
5. Ισπανία 48,80 %
6. Γερμανία 47,70 %
7. Γαλλία 45,70 %
8. Τσεχία 35,90 %
9. Πορτογαλία 17,70 %
10. Κύπρος 11,60 %
11. Ελλάδα 11,20 %
12. Πολωνία 1,10 %
13. Βουλγαρία 0,70 %

Κάποιος που δεν γνωρίζει σε βάθος τους μηχανισμούς στήριξης της Ε.Ε. στα φρούτα και λαχανικά , θα προσπερνούσε αυτά τα στοιχεία , διαπιστώνοντας για άλλη μία φορά ότι ως λαός δεν μπορούμε να δράσουμε ομαδικά.
Αυτή είναι η μία όψη, η εύκολη, του νομίσματος.
Η αλήθεια είναι ότι πίσω από τα στοιχεία που δείχνουν το βαθμό συγκέντρωσης των διακινουμένων προϊόντων από τις Ομάδες Παραγωγών , υπάρχουν χρήματα και μάλιστα από τα επιχειρησιακά προγράμματα , τα οποία αφορούν πολλές δράσεις και συγκροτούνται με βάση τις πωλήσεις που πραγματοποιεί η κάθε Ομάδα Παραγωγών. Συγκεκριμένα , το ύψος ενός επιχειρησιακού προγράμματος διαμορφώνεται στο 8,2 % επί των πωλήσεων , εκ των οποίων το 50 % είναι ίδια συμμετοχή και το 50 % επιδοτείται από τα ταμεία της Ε.Ε.

Η συνολική αξία των παραγομένων και διακινουμένων φρούτων και λαχανικών στη χώρα μας κατά το 2010 ανήλθε στο ποσό των 2,959 δις ευρώ.

Εάν είχαμε διακινήσει όλο τον όγκο της παραγωγής μας μέσα από Ομάδες Παραγωγών θα μπορούσαμε να εκτελούμε κάθε χρόνο επιχειρησιακά προγράμματα ύψους 242 εκατ. ευρώ ( 2,959 δις ευρώ ο συνολικός τζίρος Χ 8,2 % το ύψος του επιχειρησιακού = 242 εκατ. ευρώ) εκ των οποίων 121 εκατ. ευρώ θα ήταν κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταμεία.
Αντί αυτού εκτελούμε σήμερα επιχειρησιακά προγράμματα περίπου 30 εκατ. ευρώ και αντλούμε 15 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε.
Όπως έχουν εξελιχθεί λοιπόν τα πράγματα στον τομέα της διακίνησης και εμπορίας των φρέσκων φρούτων και λαχανικών είναι πλέον καιρός να πάρουν την όλη κατάσταση στα χέρια τους οι Έλληνες παραγωγοί για να μην βλέπουν τα προϊόντα τους να σαπίζουν στα χωράφια ή να αγοράζονται σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής
Source : froutonea.gr

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Συμβουλές προστασίας καλλιεργειών από την αρχαία εποχή


Η γεωργία στην αρχαία εποχή

Έχοντας διαβάσει και εφαρμόσει κάποιες αρχές για τη βιοδυναμική καλλιέργεια πριν καιρό, μου δημιουργήθηκε η εξής απορία, πως ο αυστριακός φιλόσοφος Rudolph Steiner δημιούργησε την εν λόγο κίνηση. Πως ένας φιλόσοφος ασχολήθηκε με την γεωργία και από πού άντλησε τις γνώσεις του;
Εδώ να κάνω μια παρένθεση για όσους δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι βιοδυναμική καλλιέργεια.
Η βιοδυναμική καλλιέργεια είναι ανώτερη από τη βιολογική, καθώς ο τρόπος και οι μέθοδοι διαχείρισης είναι ειδικευμένες εργασίες που γίνονται σε συντονισμό με την φύση τον άνθρωπο και τους πλανήτες που την επηρεάζουν.
Τα δε προϊόντα της βιοδυναμικής καλλιέργειας έρχονται με πιστοποίηση Demeter.

Το κλειδί της απάντησης είναι η λέξη φιλόσοφος και οι πηγές της γνώσης, τα βιβλία των αρχαίων φιλοσόφων……...
Αν νομίζεται ότι οι αρχαίοι συγγραφείς στα κείμενά τους έγραφαν μόνο φιλολογικά κείμενα κάνετε λάθος.
Οι κλασσικοί συγγραφείς έχουν περιγράψει στα κείμενά τους, με πολλές λεπτομέρειες, την καλλιέργεια και την χρήση των φυτών, όπως και διάφορους μεθόδους για τον έλεγχο των ασθενειών των φυτών και των ζιζανίων.
Αναφέρονται πολύ τρόποι για την επεξεργασία των σπόρων, την απολύμανση και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν για προστασία από τα επιβλαβή έντομα.
Οι Έλληνες είναι οι πρώτοι συγγραφείς που έγραψαν περί φυτών γεωργικά βιβλία και κατόπιν οι Ρωμαίοι.
Από τους πρώτους Έλληνες είναι ο Δημόκριτος 5ο αιώνα π.Χ., ο Ξενοφών και ο Θεόφραστος ένα αιώνα αργότερα.
Από τους Ρωμαίους συγγραφείς που τα βιβλία τους υπάρχουν ακόμα είναι ο Cato (234-149 π.Χ.), ο Varro (116-17 π.Χ.), ο Virgil (70-19 π.Χ.), ο Pliny (23-79 μ.Χ.), ο Columella (1ο αιώνα μ.Χ.), και ο Palladius (4ο αιώνα μ.Χ.).
Υπήρχαν και άλλοι αλλά δυστυχώς τα γραπτά τους δεν έχουν σωθεί, αλλά αναφέρονται από άλλους σύγχρονους συγγραφείς ή στο βιβλίο Γεωπονικά. Αυτό το βιβλίο είναι μια συλλογή από γραπτά με γεωργικές εργασίες που συλλέχτηκαν τον 6ο με 7ο αιώνα μ.Χ. από τον Κασσιανό Βάσσο(Cassianus Bassus). Δεν ξέρουμε πολλά για τους αυθεντικούς συγγραφείς των ενοτήτων του βιβλίου αλλά ότι πολύ έζησαν από τον 2ο π.Χ. έως τον 2ο μ.Χ. αιώνα.

Προστασία από αρρώστιες και έντομα
Αναφορές στο πως εμφανιζόταν να είναι οι ασθένειες των φυτών υπάρχουν στο Ξενοφώντα και στο Θεόφραστο. Τις περιέγραφαν και τις ονόμαζαν ξήρανση, μυκητίαση, σκουριά και σάπισμα.
Γνώριζαν ότι η σκωρίαση στα αμπέλια και στα δημητριακά συνέβαινε πιο συχνά σε περιοχές υγρές και χωρίς ανέμους και ανάφεραν ότι η ομίχλη και η υγρασία ήταν υπεύθυνη για τις μυκητιάσεις στα αμπέλια.
Ενάντια σε αυτό που περιέγραψαν σαν μυκητιάσεις χρησιμοποιούσαν δύο τρόπους
Ο πρώτος ήταν για πρόληψη και αφορούσε την επεξεργασία των σπόρων πριν την σπορά,
ενώ η θεραπεία για την ξήρανση και τις μυκητιάσεις στα δέντρα και στις καλλιέργειες γινόταν με διάφορους καπνούς.
Η επεξεργασία των σπόρων με διάφορα ζωικά, φυτικά και ορυκτά προϊόντα χρησιμοποιούνταν ευρέως και θεωρούνταν χρήσιμα και για την καταπολέμηση των βλαβερών εντόμων και ζώων.
Συνιστούσαν τον εμποτισμό των σπόρων σε λιόζουμο και φυσική σόδα για περισσότερη παραγωγή αλλά και προστασία των σπόρων στο στάδιο του φυτρώματος από τα σκαθάρια.
Ακόμα ανακάτευαν τους σπόρους με στάχτη ή παλαιωμένη κοπριά πριν την σπορά.
Η γενική χρήση του καπνού σαν προφυλακτικό από την μυκητίαση και την καπνιά είναι καταγεγραμμένη σε πολλούς.
Η βασική διαδικασία ήταν να κάψουν υλικά όπως άχυρο, θάμνους, χόρτα, καβούρια, ψάρια, κοπριά, κέρατο βοδιού ή άλλου ζώου σε μία προσήνεμη μεριά ώστε ο καπνός να διασκορπιστεί σε όλο το δεντρόκηπο ή χωράφι. Υπήρχε η αντίληψη ότι τέτοιος καπνός εξαφάνιζε την μυκητίαση και την καπνιά. Ο συγκεκριμένος καπνός από αυτά τα καιγόμενα υλικά είναι πολύ έντονος και δύσοσμος.
Οι κοπανισμένες ρίζες και τα φύλλα από την άγριο αγγουριά εμποτισμένα σε νερό ψεκάζονταν στα κλήματα για τον έλεγχο των μυκητιάσεων και των εντόμων.
Το ίδιο αποτέλεσμα φαίνετε ότι είχε η στάχτη από συκιά ή βελανιδιά όταν εμποτιζόταν σε νερό και ψεκαζόταν στις καλλιέργειες.
Μια άλλη θεραπεία για την καπνιά ήταν το ψέκασμα των φυτών με λιόζουμο.
Ένα μίγμα από στάχτες και σανδαράκη (κόκκινο αρσενικό) sandarach (Tetraclinis articulata) όταν εφαρμοζόταν στα αμπέλια λεγόταν ότι ήταν δραστικό ενάντια στη μυκητώδη αρρώστια της σήψης και του σαπίσματος.
Εκχύλισμα από πικρό λούπινο ή πικραγγουριά χρησιμοποιούταν ευρέως εναντίον διάφορων βλαβερών εντόμων.
Άλλα φυτά που αναφέρονται με εντομοκτόνες ή εντομοαπωθητικές ιδιότητες είναι η αψιθιά, ο νάρθηξ ο απόζων, ο σαμπούκος, το σκόρδο, το ηλιοτρόπιο, ο ελλέβορος, ο κισσός, η σκίλλα, η κασσία, η βαγιά, ο κέδρος, το κίτρο, η συκιά, η βελανιδιά και η ροδιά.
Το λάδι χρησιμοποιούταν για να ψεκάζεται στα κλήματα και στα άλλα φρούτα για να διώχνει τα έντομα μακριά. Για τα ασφαλίσουν από τα έντομα πρόσθεταν μέσα στο λάδι κισσό, κίτρο, λούπινα και άλλα ζωικά ή φυτικά προϊόντα, πριν την εφαρμογή.
Ορυκτή πίσσα ζεσταμένη με λάδι ή λιόζουμο και θειάφι χρησιμοποιούταν σαν κόλλα, στους κορμούς και στα στελέχη των κλημάτων ή των δέντρων έτσι ώστε τα μυρμήγκια οι κάμπιες και τα βλαβερά έντομα να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν σε αυτά. Η ίδια διαδικασία γινότανε με κατράμι και κοκκινόχωμα. Το θειάφι όταν αναμειγνυόταν με λάδι ή ρίγανη το χρησιμοποιούσαν εναντίων σκαθαριών και μυρμηγκιών.
Για τις μύγες και άλλα έντομα χρησιμοποιούσαν συχνά δηλητηριασμένα δολώματα.
Οι μύγες σκοτώνονταν με έγχυμα από δάφνη και μαύρο ελλέβορο σε γάλα ή γλυκό κρασί.
Άλλη μια μορφή προστασίας ήταν και η συγκαλιέργεια.
Παρατήρησαν ότι το ραπανάκι μπορούσε να προστατευτεί από τις αράχνες αν σπερνόταν βίκος μαζί του. Το φύτεμα πικρού βίκου μαζί με γογγύλια και αρακά ανάμεσα στα λάχανα, θεωρούταν προστατευτικό ενάντια στην ζημιά από κάμπιες.
Μια μέθοδος προστασίας των νέων δέντρων από τα σκουλήκια ήταν να φυτεύουν σκυλλοκρέμμυδα κάτω από αυτό.
Άλλη μέθοδος προστασίας των νέο φυτεμένων δέντρων ήταν να αλείψουν τις ρίζες τους με χολή βοδιού πριν τα φυτέψουν.
Για προστασία των σπόρων από τα ποντίκια, ο σπόρος πασπαλιζόταν με στάχτες από νυφίτσα ή γάτα, και ψεκαζόταν με χολή βοδιού πριν την σπορά για προστασία από τα ζωύφια.
Μικρά έντομα και ζωύφια κρατιόνταν μακριά με τακτικό ψεκασμό στα φυτά με νερό, στο οποίο είχαν σαπίσει καβούρια.
Οι καπνοί από τον κισσό θεωρούταν ότι έδιωχνε τις νυχτερίδες, ενώ οι καπνοί από ρίγανη, σπόρο μαϊντανού και καλύκανθου, χρησιμοποιούνταν για να διώξουν τα ποντίκια. Για τα φίδια έκαιγαν κέδρο, γάλβανο και κέρατο ελαφιού, ενώ για να διώχνουν τους σκορπιούς έκαιγαν σκορπιούς ή σανδαράκη.

Πηγές:
Ξενοφών-Οικονομικός
Θεόφραστος-Περί φυτών ιστορία
Cato and Varro-De Re Rustica
Columella-De Re Rustica/De Arboribus
Πλίνιος ο Πρεσβύτερος–Φυσική ιστορία
Βιργίλιος-Γεωργικά
Palladius-On Husbondrie
Κασσιανός Βάσσος-Γεωπονικά
Source : ftiaxno.gr

Διαχρονικοί κανόνες ζωής

Στη διαδικτυακή και περίπλοκη εποχή μας όλοι ψάχνουμε την αλήθεια και τα σταθερά σημεία αναφοράς που θα μας βοηθήσουν ν' ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καιρών. Οι διαχρονικοί κανόνες ζωής της αρχαιοελληνικής Παιδείας εξακολουθούν να παραμένουν το σταθερό σημείο αναφοράς πάνω στο οποίο βασίσθηκε  εξάλλου όλος ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός και η πρόοδος της ανθρωπότητας.

O Ζευς, ο πατέρας των θεών, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία έδωσε στον άνθρωπο την «αἰδῶ τε καί δίκην». Η αιδώς, από το ρήμα αιδέομαι, σημαίνει ντρέπομαι, αισχύνομαι. Διαβάζουμε:

Ζεύς οὖν δείσας περί τῷ γένει ἡμῶν, μή ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καί δίκην... (Πλάτωνος, Πρωταγόρας, ΧΙΙ, A-D)

Έτσι, ο άνθρωπος έχει μέσα του έμφυτο τον ηθικό νόμο, έχει μόνος του συνείδηση του δικαίου και του αδίκου και δεν χρειάζεται ούτε τον ίδιο τον θεό, ούτε τους εκλεκτούς του να του υπαγορεύσουν τους νόμους (όπως συμβαίνει στην εβραϊκή κοινωνία με τις 10 εντολές του Μωυσή). Οι Έλληνες πρώτοι κατανοούν την αξία της παιδείας, αφού αποστολή της είναι να δώσει στον άνθρωπο την γνώση των μέτρων και των σταθμών αυτών που ορίζουν το δίκαιο, ώστε αυτά να κρατούνται ενεργά και σε διαρκή εγρήγορση. (Κατανοούν, δηλαδή, εμμέσως, την βιολογική/γονιδιακή φύση της ηθικής που σύμφωνα με τον R.Dawkins αποτελεί παραπροϊόν της διαδικασίας φυσικής επιλογής.)Οι Έλληνες, έτσι, χειραφετούνται από την θρησκεία και ως νομοθέτες τους επιλέγουν τους σοφούς των πόλεών τους.


Παραθέτουμε παρακάτω τα δελφικά ρητά. Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, ανεγράφοντο τα δύο περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ» και «ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ», εκατέρωθεν του ιερού γράμματος «Ε».Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με άλλα 145, 147 συνολικά, ήταν οι υποθήκες που παρέδωσαν οι Επτά Σοφοί στις επερχόμενες γενιές, «ὠφελήματα ἀνθρώποις ες βίον»:α) Έπου Θεώ................................Να δοξολογείς τον Θεό
β) Νόμω πείθου.............................Να υπακούς στους νόμους
γ) Θεούς σέβου.............................Να σέβεσαι τους θεούς
δ) Γονείς σέβου.............................Να σέβεσαι τους γονείς
ε) Ηττώ υπέρ δικαίου.......................Να μάχεσαι για το δίκαιο
στ) Γνώθι μαθών............................Να αποκτάς γνώση
ζ) Ακούσας νόει..............................Να αντιλαμβάνεσαι όσα ακούς
η) Σ' αυτόν ίσθι...............................Να συγκρατείς τον εαυτό σου
θ)Φρονεί θνητά..............................Να σκέφτεσαι ως θνητός
ι) Εστίαν τίμα..................................Να τιμάς το σπίτι σου
ια) Άρχε σεαυτού............................Να εξουσιάζεις τον εαυτό σου
ιβ)Φίλοις βοήθει..............................Να βοηθάς τους φίλους
ιγ) Θυμού κράτει.............................Να συγκρατείς τον θυμό σου
ιδ)Φρόνησιν άσκει...........................Να εξασκείς την φρόνησή σου
ιε)Πρόνοιαν τίμα.............................Να εκτιμάς την βοήθεια που σου προσφέρουν
ιστ)Όρκω μη χρώ...........................Μην ορκίζεσαι
ιζ)Φιλίαν αγάπα..............................Να επιδιώκεις την φιλία
ιη)Παιδείας αντέχου.........................Να αντέχεις στην παιδαγωγική (εκπαίδευση - μάθηση)
ιθ)Δόξαν δίωκε..............................Να επιδιώκεις την δόξα
κ)Σοφίαν ζήτει...............................Να αναζητάς την σοφία
κα)Καλόν ευ λέγε...........................Να λες εύκολα το καλό
κβ)Ψέγε μηδένα.............................Να μην κατακρίνεις κανέναν
κγ)Επαίνει αρετή............................Να επαινείς την αρετή
κδ)Πράττε δίκαια............................Να κάνεις δίκαιες πράξεις
κε)Φίλοις ευνόει.............................Να ευνοείς τους φίλους σου
κστ)Εχθρούς αμύνου.......................Να αμύνεσαι στους εχθρούς σου
κζ) ευγένειαν άσκει.........................Να ασκείς την ευγένεια
κη)Κακίας απέχου...........................Να απέχεις από την κακία
κθ)Κοινός γίνου.............................Να είσαι κοινωνικός
λ)Ίδια φύλαττε.............................Να φυλάς όσα σου ανήκουν
λα)Αλλοτρίων απέχου.....................Να μην επιθυμείς τα ξένα
λβ)Εύφημος ίσθι............................Να είσαι ήπιος
λγ)Άκουε πάντα............................Να ακούς τα πάντα
λδ)Φίλω χαρίζου............................Να χαρίζεσαι (συγχωρείς) τους φίλους
λε)Χρόνου φείδου..........................Να εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο
λστ)Όρα το μέλλον........................Να κοιτάς το μέλλον
λζ)Ύβριν μίσει...............................Να μισείς τις ύβρεις
λη)Ικέτας αιδού.............................Να σέβεσαι τους κέτες
λθ)Υιούς παίδευε...........................Να εκπαιδεύεις τους γιους σου
μ)Έχων χαρίζου............................Να χαρίζεις όταν έχεις
μα) Δόλου φοβού..........................Να φοβάσαι τον δόλο
μβ)Ευλόγει πάντας.........................Να λες καλά λόγια για όλους
μγ)Φιλόσοφος γίνου.......................Να γίνεις φιλόσοφος (= να αναζητάς την αλήθεια)
μδ)Όσια κρίνε...............................Να κρίνεις δίκαια
με)Γνούς πράττε...........................Να κάνεις αυτά που γνωρίζεις
μστ)Φόνου απέχου........................Να αποφεύγεις τον φόνο
μζ)Εύχου δυνατά..........................Να εύχεσαι για πράγματα εφικτά
μη)Σοφοίς χρω.............................Να μοιράζεις την σοφία σου
μθ)Ήθος δοκίμαζε.........................Να δοκιμάζεις το ήθος
ν)Λαβών απόδος..........................Να ανταποδίδεις ό,τι λαμβάνεις
να)Υφορώ μηδένα.........................Να μην υποβλέπεις κανέναν
νβ)Τέχνη χρω..............................Να μοιράζεσαι την τέχνη σου
νγ)Ο μέλλεις δος..........................Να δίνεις αυτό που μπορείς (που έχεις υποσχεθεί)
νδ)Ευεγερσίας τίμα........................Να τιμάς τις ευεργεσίες
νε)Φθόνει μηδενί..........................Να μην φθονείς κανέναν
νστ)Φυλακήν πρόσεχε....................Να προσέχεις την φυλακή
νζ)Ομοίοις χρω.............................Να είσαι με εκείνους που είναι ίδιοι με εσένα
νη)Διαβολήν μίσει.........................Να μισείς τις διαβολές (πονηριές)
νθ)Δικαίως κτω............................Ό,τι αποκτάς, να το αποκτάς δίκαια
ξ)Αγάθους τίμα............................Να τιμάς τους αγαθούς
ξα)Κριτήν γνώθι...........................Να γνωρίζεις εκείνον που σε τιμα
ξβ)Γάμους κράτει.........................Να κρατάς τον γάμο σου
ξγ)Τύχην νόμιζε...........................Να σκέφτεσια και το τυχαίο
ξδ)Εγγύην φεύγε.........................Να αποφεύγεις να εγγυάσαι
ξε)Πάσι διαλέγου..........................Να συζητάς με όλους
ξστ)Ελπίδα αίνει...........................Να εξυμνείς την ελπίδα
ξζ)Δαπανών άρχου.......................Να ελέγχεις τις δαπάνες
ξη)Κτώμενος ήδου........................Να χαίρεσαι όταν αποκτάς
ξθ)Αισχύνην σέβου.......................Να σέβεσαι την ντροπή
ο)Χάριν εκτέλει............................Να κάνεις χάρες
οα)Ευτυχίαν εύχου........................Να εύχεσαι για την καλοτυχία κάποιου
οβ)Τύχην στέργε..........................Να δέχεσαι την τύχη
ογ)Ακούων όρα...........................Να βλέπεις ακούγοντας
οδ)Εργάζου κτητά........................Να εργάζεσαι για να αποκτήσεις
οε)Έριν μίσει..............................Να μισείς την φιλονικία
οστ)Όνειδος έχθαιρε....................Να εχθρεύεσαι τον εξευτελισμό
οζ) Γλώσσαν ίσχε........................Να ελέγχεις την γλώσσα σου
οη)Ύβριν αμύνου........................Να αμύνεσαι στις βρισιές
οθ)Κρίνε δίκαια...........................Να κρίνεις δίκαια
π)Χρώ χρήμασι...........................Να κάνεις σωστή χρήση των χρημάτων
πα)Αδωροδόκητος δοκίμαζε............Να ελέγχεις χωρίς να δωροδοκείσαι
πβ)Αιτιώ παρόντα........................Να αιτιολογεις όσα σου συμβαίνουν
πγ)Λέγε ειδώς............................Να λες αυτά που έχεις δει
πδ)Βίας μη έχου...........................Μην βιάζεσαι
πε)Αλύπως βίου...........................Να ζεις χωρίς λύπη
πστ)Ομίλει πράως........................Να μιλάς ήρεμα
πζ)Φιλοφρόνει πάσιν.....................Να λες καλά λόγια για όλους
πη)Υιοίς μη καταθάρρει..................Μην δίνεις θάρρος στα παιδιά σου
πθ)Γλύττης άρχε.........................Να εξουσιάζεις την γλώσσα σου
S)Σ' αυτόν ευ ποιεί.......................Να κάνεις καλά πράγματα στον εαυτο σου
Sα)Ευπροσήγορος γίνου................Να παρηγορείς
S β)Αποκρίνουν εν καιρώ...............Να απαντάς στον σωστό χρόνο
Sδ)Πράττε αμετανοήτως *δια καλές πράξεις*.. Να μην μετανοιώνεις (για τα καλά) για όσα έχεις κάνει
Sε)Αμαρτάνων μετανόει.................Να μετανοείς όταν κάνεις λάθη
Sστ) Οφθαλμού κράτει...................Να συγκρατείς τα μάτια σου
Sζ) Βολεύου χρήσιμα......................Να επιβιώνεις με καλό τρόπο
Sη) Επιτέλει συντόμως...................Να πληρώνεις αμέσως
Sθ)Φιλίαν φύλαττε.......................Να κρατάς την φιλία
ρ)Ευγνώμων γίνου.......................Να γλινεσαι ευγνώμων
ρα)Ομόνοιαν δίωκε......................Να επιδιώκεις την ομόνοια
ρβ)Άρρητα μη λέγε......................Να μην λες ακατανόητα πράγματα
ργ)Το κρατούν φοβού..................Να σέβεσαι τους Νόμους
ρδ)Καιρόν προσδέχου...................Να προνοείς
ρε)Έχθρας διάλυε........................Να διαλύεις την έχθρα
ρστ)Γήρας προσδέχου...................Να περιμένεις τα γηρατειά
ρζ)Επί ρώμη μη καυχώ...................Να μην καυχιέσαι για την σωματική δύναμη
ρη)Ευφημίαν άσκει.......................Να εξασκείς την καλή σου φήμη
ρθ)Απέχθειαν φεύγε.....................Να απφεύγεις την απέχθεια
ρι)Πλούτι δικαίως.........................Να πλουτίζεις δίκαια
ρια)Δόξαν μη λείπε.......................Να μην υποτιμάς την δόξα
ριβ)Κακίαν μίσει...........................Να μισείς την κακία
ριγ)Κινδύνευε φρονίμως................Να κινδυνεύεις με σύνεση (= γνώση του κινδύνου)
ριδ)Χρησμούς θαύμασε..................Να εκτιμάς τους χρησμούς
ριε)Ους τρέφεις αγάπα..................Να αγαπάς εκείνους που ταΐζεις
ριστ)Απόντι μη μάχου....................Να μην αντιμάχεσαι εκείνον που απουσιάζει
ριζ)Πρεσβύτερον σέβου.................Να σέβεσαι τον γεορντότερο
ριη)Νεώτερον δίδασκε..................Να διδάσκεις τον νεώτερο
ριθ)Πλούτω απίστει......................Μην πιστεύεις στον πλούτο
ρκ)Σε αυτόν αιδού.......................Να ντρέεσαι τον εαυτό σου
ρκα)Μη άρχε υβρίζων...................Να μην εξουσιάζεις με ύβρεις
ρκβ)Προγόνους στεφάνου..............Να τιμάς τους προγόνους σου
ρκγ)Επι νεκρω μη γέλα..................Να μην χλευάζεις τους νεκρούς
ρκδ)Ατυχούντι συνάχθου...............Να συμπαραστέκεσαι σε εκείνους που έχουν ατυχήσει
ρκε)Χαρίζου ευλαβώς....................Να χαρίζεις με σεβασμό
ρκστ)Εξ' ευγενών γέννα................Να συγγενεύεις με ευγενείς
ρκζ)Επαγγέλου μηδενί..................Μην διατάζεις κανέναν
ρκη)Τύχη μη πίστευε.....................Μην πιστεύεις στην τύχη
ρκθ)Τελεύτα άλυπος....................Να πεθάνεις χωρίς λύπη
ρκλ)Μέτρον άριστον.....................Να κάνεις τα πάντα με μέτρο
ρλα)Αδικείαν μίσει........................Να μισείς την αδικία
ρλβ)Ευσέβειαν φύλαττε..................Να φυλάς την ευσέβεια
ρλγ)Ηδονής κραττείν....................Να συγκρατείς την απόλαυση
ρλδ)Βίαν μηδέν πράττειν................Να μην ασκείς βία σε κανέναν
ρλε)Τέκνα παιδεύειν.....................Να εκπαιδεύεις τα παιδιά σου
ρλστ)Μη θρασύνου......................Μην αποθρασύνεσαι
ρλζ)Νόμοις πείθου.......................Να υπακούς στους
ρλη)Μελέτει το παν......................Να ερευνάς τα πάντα
ρλθ)Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι.....Να γνωρίζεις πότε είναι ο καιρός για να παντρευτείς
ρμ)Μη επί παντί λύπου..................Μην λυπάσαι για τα πάντα
ρμα)Πίνων αρμόζε.......................Να είσαι εγκρατής στο ποτό
ρμβ)Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών....Μην διστάζεις να τελειώνεις ό,τι άρχισες
ρμγ)Το συμφέρον θηρώ...............Να κυνηγάς το συμφέρον σου
ρμδ)Θνήσκε υπερ Πατρίδος............Να πεθαίνεις για την πατρίδα
ρμε)Τω βίω μάχου.......................Να αγωνίζεσαι για την επιβίωσή σου
ρμστ)Ευ πάσχε θνητός..................Να υπομένεις με καρτερία ως θνητός
ρμζ)Παις ων κόσμιος ίσθι,ηβών εγκρατής,μέσος δίκαιος,πρεσβύτερος σοφός...
.Σαν παιδί να είσαι κόσμιος, ως έφηβος να είσαι εγκρατής, ως μεσήλικας να είσαι δίκαιος και σαν γεροντώτερος να είσαι σοφός.
ρμη) Φειδόμενος μη λείπε...............Μην ξεχνάς να είσαι φειδωλός
ρμθ)Πάσιν αρμόζου......................Να ανταποκρίνεσαι σε όλους (δηλ. να μην υποτιμάς κανέναν)
ρν) Μηδέν άγαν..........................Να μην υπερβάλλεις
ρνα) Γνώθι σεαυτόν.....................Να έχεις αυτογνωσία
ρνβ) Γαμείν μέλλε.......................Να σκέπτεσαι τον γάμο
ρνγ)Καιρόν γνώθι........................Να γνωρίζεις πότε είναι η κατάλληλη στιγμή (δηλ. Μην προτρέχεις, μην βιάζεσαι)
ρνδ) Ξένος ων, ίσθι......................Να το αναγνωρίζεις όταν είσαι ξένος (δηλ. να μην   προκαλείς, όταν βρίσκεσαι σε ξένο μέρος. μην ξεχνάς ότι είσαι φιλοξενούμενος επισκέπτης)
ρνε) Τω βίω μη άχθου...................Να μην σε βαραίνει η ζωή σου (δηλ. να εκτιμάς όσα σου δίνει η ζωή)
ρνστ) Βουλεύου χρόνω..................Να συμβουλεύεσαι τον χρόνο (δηλ. μην βιάζεσαι να πάρεις αποφάσεις)
ρνζ) Πόνει μετ' ευκλείας.................Να υποφέρεις ένδοξα (δηλ. Μην κλαίγεσαι όταν πονάς - γενικώς- αλλά να αντιμετωπίζεις με θάρρος και γεναιότητα τις αντίξοες καταστάσεις)
ρνη)Φθιμένος μη αδίκει.................Μην αδικείς τους ανήμπορους
ρνθ) Χαρίζου αβλαβώς...................Να χαρίζεις χωρίς να προκαλείς προβλήματα (είτε στον εαυτό σου, είτε σε άλλους)
ρξ) Απλώς διαλέγου.....................Να συνδιαλέγεσαι με απλή - κατανοητή γλώσσαΠΗΓΗ http://thesecretrealtruth.blogspot.com