Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Τι είναι τα γενόσημα;

Γενόσημο προϊόν είναι φαρμακευτικό προϊόν που έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ίδιο με ήδη εγκεκριμένο προϊόν (το προϊόν αναφοράς/πρωτότυπο). Το γενόσημο προϊόν περιέχει την ίδια δραστική όπως το προϊόν αναφοράς, σε ίδια ποσότητα. Η δραστική ουσία... ενός φαρμάκου είναι το συστατικό που του προσδίδει τη θεραπευτική του αποτελεσματικότητα.

Είναι ασφαλή;
Σε ότι αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα τους τα γενόσημα προϊόντα αδειοδοτούνται μετά τη λήξη της περιόδου «αποκλειστικότητας» του πρωτοτύπου φαρμάκου, η οποία διαρκεί συνήθως 10 χρόνια. Η αδειοδότηση των γενοσήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία από κάποια εθνική αρχή της Ε.Ε. ή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και προβλέπει εξονυχιστική αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων μεταξύ των οποίων και μελέτη βιοϊσοδυναμίας (bioequivalence study) ή μελέτη εξαίρεσης από την υποβολή μελέτης βιοϊσοδυναμίας (biowaiver justification) ανάλογα με την περίπτωση του προς εξέταση γενόσημου.

Ελληνική αγορά φαρμάκου και γενόσημα
Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τα γενόσημα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι περίπου 3.000 σε επίπεδο συσκευασίας (στοιχεία 2011) σε σύνολο περίπου 7.300 φαρμάκων. Σημειώνεται ότι σήμερα τα γενόσημα καταλαμβάνουν το 18% της αγοράς και θα πρέπει να ανέλθουν, σύμφωνα με τους στόχους του Μνημονίου στο 50% που είναι ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός του ΕΟΦ
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, όπως και οι αντίστοιχοι Οργανισμοί Φαρμάκων των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιολογούν τις μελέτες βιοϊσοδυναμίας οι οποίες αποτελούν κλινικές μελέτες, υποκείμενες σε έγκριση από τον ΕΟΦ και διενεργούνται για λογαριασμό των φαρμακευτικών εταιρειών σε συνεργασία με Κρατικά Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές Κλινικές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτες Χώρες π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς).
Ο μετεγκριτικός έλεγχος ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας πραγματοποιείται από τον ΕΟΦ με τους εξής τρεις τρόπους :
α) με εργαστηριακούς ελέγχους δειγμάτων φαρμάκων που προέρχονται:

από τακτικές προγραμματισμένες δειγματοληψίες για εργαστηριακό έλεγχο, οι οποίες κατά κανόνα σχεδιάζονται ανά δραστική ουσία
από καταγγελίες υγειονομικού προσωπικού, ασθενών, νοσοκομείων, κ.λ.π.
μέσω του Δικτύου των Επισήμων Εργαστηρίων Ελέγχου Φαρμάκων (OMCL) σε Προγράμματα Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Φαρμάκων (Market Surveillance Studies, MSS), με τα οποία ελέγχεται η ποιότητα πλήθους γενοσήμων προϊόντων, σε Προγράμματα Ελέγχου Προϊόντων εγκεκριμένων με την κεντρική διαδικασία (Centrally Authorized Products, CAP), και σε προγράμματα μετεγκριτικής επιτήρησης της φαρμακευτικής αγοράς των αμοιβαία (MRP) και αποκεντρωμένα (DCP) εγκεκριμένων γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία πενταετία ελέγχθηκαν εργαστηριακά από τον ΕΟΦ περίπου 1.000 συνολικά δείγματα, εκ των οποίων τα 900 ήταν αντίγραφα και το ποσοστό μη κανονικών (ελαττωματικών) ανέρχεται συνολικά σε 4%. Οι παρτίδες των ελαττωματικών προϊόντων αποσύρονται αμέσως από την κυκλοφορία και ανάλογα με τη σοβαρότητα του ευρήματος διενεργείται επιπλέον επιθεώρηση από τον ΕΟΦ στο εργοστάσιο παραγωγής.

β) με τακτικές και αιφνίδιες επιθεωρήσεις σε εργοστάσια παραγωγής και χώρους διακίνησης (φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, νοσοκομεία).
γ) με το σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υποχρεούται να παρακολουθεί την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των προϊόντων του και να αναφέρει σχετικά στον ΕΟΦ. Επιπλέον οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναφέρουν στον ΕΟΦ μέσω της κίτρινης κάρτας τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τις οποίες εκτιμούν ότι υπάρχει συσχέτιση με τη λήψη του φαρμάκου. Στη νέα νομοθεσία που θα εφαρμοστεί στο 2ο εξάμηνο του 2012, η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών αφορά και στους καταναλωτές.

Ο ΕΟΦ εντός του 2011, έχει λάβει συνολικά 81 αναφορές, εκ των οποίων οι 9 προήλθαν από επαγγελματίες υγείας (χρήση κίτρινης κάρτας) και οι 72 από φαρμακευτικές εταιρείες. Από το σύνολο των αναφορών, 28 αφορούσαν πρωτότυπα φάρμακα και 53 γενόσημα. Οι αναφορές αυτές βρίσκονται στη διαδικασία του ελέγχου από πλευράς ΕΟΦ προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα εφόσον χρειαστεί.

Πως ελέγχονται τα γενόσημα φάρμακα;
Σε ότι αφορά την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες (πχ. Ινδία, ΗΠΑ, κλπ.) που εισάγονται στην ΕΕ, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιθεώρηση από μια αρμόδια αρχή της ΕΕ, ομοίως και από τον ΕΟΦ, και η έκδοση σχετικού EU GMP certificate. Εξ άλλου κατά την έγκριση της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης συμπεριλαμβανομένων και των γενοσήμων δηλώνεται πάντα και το αντίστοιχο εργοστάσιο αποδέσμευσης παρτίδας, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (*GMP certificate Πιστοποιητικό Κανόνων Καλής Παραγωγής).
Όσον αφορά στις δραστικές πρώτες ύλες, υποχρεωτικά συμμορφώνονται με τις κοινοτικές απαιτήσεις Κανόνων Καλής Παραγωγής (EU APIs GMP), είτε παράγονται στην ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες και ελέγχονται ανάλογα.

Ο ΕΟΦ επιθεωρεί τα 56 φαρμακευτικά εργοστάσια και τις 150 περίπου Φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα τακτικά και σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις. Επιπλέον οι επιθεωρητές του ΕΟΦ, διαπιστευμένοι κατά τα κοινοτικά πρότυπα, επιθεωρούν σε κοινοτικές ή/και εθνικές αποστολές και εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Ινδία, Κίνα κ.λπ.), σε τακτική βάση. Μόνον τα εργοστάσια στα οποία έχει χορηγηθεί Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Καλής Παραγωγής (EU GMP Certificate) επιτρέπεται να παράγουν για την ΕΕ και τη χώρα μας.

ΙΣΑ εναντίον γενοσήμων
Παρά τις διευκρινίσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των γενοσήμων φαρμάκων, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία αλλά και υποβάθμιση της φαρμακευτικής περίθαλψης, την νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Υγείας, με την οποία προβλέπεται η συνταγογράφηση των φαρμάκων με τη δραστική ουσία και η επιλογή των φθηνότερων -στην αγορά- σκευασμάτων από τον φαρμακοποιό.

«Τα αμφιβόλου ποιότητας γενόσημα φάρμακα, ως επί το πλείστον παραγωγής τρίτων χωρών, που επιλέγονται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλή τους τιμή, εμπεριέχουν τεράστιους κινδύνους, για την υγεία των ασφαλισμένων» σημειώνει ο ΙΣΑ.
Βολές Π.Ε.Φ. κατά εισαγομένων γενοσήμων και πρωτοτύπων
Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), εκφράζοντας τις θέσεις και απόψεις των αμιγώς ελληνικών συμφερόντων εταιρειών του κλάδου φαρμάκου, χαρακτηρίζει ως προσπάθεια διάλυσης της εγχώριας παραγωγής φαρμάκου, το πολυνομοσχέδιο για την Υγεία.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρισε το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ., υποστήριξε ότι με το άλλοθι του εξορθολογισμού των φαρμακευτικών δαπανών και της εξοικονόμησης πόρων, επιχειρείται ουσιαστικά η διάλυση του εγχώριου παραγωγικού ιστού και η καταστροφή κάθε ουσιαστικής αναπτυξιακής προοπτικής του κλάδου.

«Το ξεκάθαρα αυτό αντιαναπτυξιακό εγχείρημα επιχειρείται μέσω του πολυνομοσχεδίου για την Υγεία και τα Φάρμακα που ενώ υποκριτικά επικεντρώνει στο 15-17% της φαρμακευτικής δαπάνης (ελληνικά επώνυμα γενόσημα), αφήνει -με τις ευλογίες της Τρόικας- αλώβητα τα εισαγόμενα πρωτότυπα και ταυτόχρονα ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την αθρόα εισαγωγή γενοσήμων από μεγαλοεισαγωγείς», υποστηρίζει ο Π.Ε.Φ.
Οι εγχώριοι φαρμακοβιομήχανοι υποδεικνύουν ως πραγματικές αιτίες αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης τα νεώτερα on patent εισαγόμενα και την υποκατάσταση των συνταγών από τα φαρμακεία, ενώ υποστηρίζουν ότι ο καθορισμός των τιμών των γενοσήμων χαμηλότερα από το 40% της τιμής του πρωτοτύπου θα οδηγήσει σε μαρασμό τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν, «οι τιμές των γενοσήμων βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση εδώ και δύο χρόνια. Η περαιτέρω οικονομική απαξίωσή τους οδηγεί στην εγκατάλειψή και την υποκατάστασή τους. Ο στόχος για αύξηση του μεριδίου αγοράς των γενοσήμων προϋποθέτει καταρχήν την κυκλοφορία και διαθεσιμότητά τους. Επίσης, το μέτρο του καθορισμού ακόμη χαμηλότερης κατά 10% τιμής, οδηγεί σε νόθευση του ανταγωνισμού, δεδομένων και των διαφορετικών εγκριτικών διαδικασιών και της πρακτικής authorized generic.
Η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική πλήττει μονομερώς τα γενόσημα που παράγονται από ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, με σημαντική προστιθέμενη αξία, θέσεις εργασίας, επενδύσεις, εξαγωγές, και ευνοεί τα εισαγόμενα από μεγαλοεισαγωγείς που δεν έχουν επενδύσει ούτε ένα ευρώ στη χώρα. Το μέτρο οδηγεί σε υποκατάσταση των εκτός πατέντου φθηνών φαρμάκων από εισαγόμενα με πατέντο, για τις ίδιες ενδείξεις, με αποτέλεσμα την δημιουργία μονοπωλίου και μεσοπρόθεσμα σε αύξηση της δαπάνης. Δημιουργείται μονοπώλιο στην φαρμακευτική ενημέρωση από τα εισαγόμενα φάρμακα με πατέντο, γεγονός που σημαίνει άνισους κανόνες λειτουργίας της αγοράς. Η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική υποχρεώνει σε σημαντική ταλαιπωρία τους ασθενείς που θα καλούνται κάθε τόσο να αλλάζουν θεραπείες και θα καταλήξουν να πληρώνουν από την τσέπη τους», επισημαίνει το Δ.Σ. του Π.Ε.Φ.
Σε συνάντηση που είχε ο Π.Ε.Φ. την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο επαναδιατύπωσε την πρόταση για υιοθέτηση μιας δέσμης μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος που θα οδηγούν σε αναλογική και δίκαιη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, χωρίς να στερούν την προοπτική ανάπτυξης από την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Στη συνάντηση επισημάνθηκαν ακόμη μια φορά οι προτάσεις για την αναπτυξιακή προοπτική της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας που είναι σε θέση να συνεισφέρει στην αναπτυξιακή ώθηση που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.

ΠΗΓΗ: http://thesecretrealtruth.blogspot.com

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Τα προβλήματα από μιά προβληματική αγροτική πολιτική

Ενώ η οικονομία αναζητεί ένα σταθερό βηματισμό- στην ελεύθερη πτώση της -στον πρωτογενή τομέα, ορατός είναι ο κίνδυνος συρρίκνωσης των καλλιεργειών μέσα στο 2012, λόγω των έντονων προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Η νέα καλλιεργητική περίοδος για τις εαρινές καλλιέργειες βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, αφού φέσια και έλλειψη πιστώσεων κινδυνεύουν να οδηγήσουν τη χώρα σε σκηνές ανάλογες με το χειμώνα του '41 με δεδομένο ότι περιορίζονται και οι εισαγωγές από τους προμηθευτές που ζητούν προκαταβολές.

Συγκεκριμένα στα πρόθυρα της απόγνωσης βρίσκονται χιλιάδες αγρότες στο θεσσαλικό κάμπο αφού παραμένουν απλήρωτοι για τη σοδειά που παρέδωσαν από το φθινόπωρο...

Πρόκειται για παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας, όπου το «φέσι» υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ για πάνω από 500 παραγωγούς σε Λάρισα, Β. Φθιώτιδα και Καρδίτσα, από τρεις βιομηχανίες, δύο στη Β. Ελλάδα και μία στη Θεσσαλία. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και μερικές χιλιάδες βαμβακοπαραγωγοί που δεν έχουν ακόμη πληρωθεί από εκκοκκιστήρια, παρά το γεγονός ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει εξόφληση εντός του μηνός από την παράδοση του προϊόντος κι ενώ η εκκοκκιστική περίοδος έχει λήξει στις 31 Ιανουαρίου...

Υπολογίζεται πως τα απλήρωτα τιμολόγια των βαμβακοπαραγωγών, ανέρχονται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα βαμβακοπαραγωγοί και τοματοπαραγωγοί κινδυνεύουν να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στη νέα καλλιεργητική περίοδο λόγω της έλλειψης ρευστότητας, αφού από τη μία τα απλήρωτα τιμολόγια και από την άλλη η ανύπαρκτη αγροτική πίστη λόγω των προβλημάτων της ΑΤΕ αλλά και των υπολοίπων τραπεζών τους θέτουν επί της ουσίας εκτός αγοράς εργασίας ή στην καλύτερη περίπτωση τους σπρώχνουν στα «νύχια» των μεσαζόντων, αφού και τα καταστήματα εφοδίων αδυνατούν πλέον να δώσουν πίστωση...

Στα προβλήματα αυτά θα πρέπει να προστεθούν το γεγονός ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη ενιαίες ενισχύσεις, προγράμματα βιολογικής γεωργίας και φυσικά εξισωτικές αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους. Επίσης αξίζει να τονιστεί ότι ακόμη δεν έχει οριστεί το πλαφόν που θα ισχύσει για τη συνδεδεμένη στο βαμβάκι, καθώς κινδυνεύουν εκατοντάδες παραγωγοί ιδιαίτερα στο Ν. Καρδίτσας των οποίων οι καλλιέργειες προσβλήθηκαν από το πράσινο σκουλήκι να μην εισπράξουν την ειδική στρεμματική ενίσχυση η οποία υπολογίζεται περί τα 62 ευρώ/στρέμμα.

Τέλος ένα ακόμη πρόβλημα που έχει ανακύψει έχει να κάνει με την επιστροφή του ΦΠΑ, καθώς αρκετοί παραγωγοί πήραν προκαταβολή μέσα στο 2011 και εξοφλήθηκαν το 2012. Τα τιμολόγια λοιπόν με βάση τα οποία δικαιούνται επιστροφή του ΦΠΑ θα περάσουν στο οικονομικό έτος του 2012, άρα θα έπρεπε να λάβουν επιστροφή το 2013, χρονιά όμως που αναμένεται να εφαρμοστεί ο νέος τρόπος φορολόγησης των αγροτών με βιβλία εσόδων - εξόδων με βάση το νέο μνημόνιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή..

Source : TO BHMA

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Μποϋκοτάζ σε ξένα προϊόντα

Μποϋκοτάζ διαρκείας σε Γερμανικά και Ολλανδικά
Προϊόντα (ακόμα και αν παράγονται στην Ελλάδα)
Επίσης υπηρεσίες, καταστήματα και τουρισμός.

Ούτε ένα λεπτό στους δημίους μας. Το πείραμα τέλος.
«Τα μέτρα της Τρόικας οδηγούν την Ελλάδα στην καταστροφή» :
Πωλ Κρούγκαμ, νομπελίστας οικονομολόγος.

Ως εδώ ο λαός (το σύνολο των πολιτών καταναλωτών) δεν
τους πιστεύει, ούτε την ξένη ούτε την «ελληνική διαρκή» Τρόικα ούτε αυτούς που τις προπαγανδίζουν από όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ. Λένε ψέματα ότι μας δανείζουν για μισθούς και συντάξεις. Μας δανείζουν «Αέρα Κοπανιστό» που συνεχώς αυξάνει τον «Χρέος» και μας οδηγούν σε εξαθλίωση. Κατόρθωσαν να ανατρέψουν την Οικονομική Επιστήμη : έχουμε και Ύφεση και Πληθωρισμό ! Λένε ψέματα όταν προσπαθούν μόνο για να μας τρομοκρατήσουν. Χάνουμε την Βιοτική μας Αξιοπρέπεια


Η Ελλάδα δεν θα γίνει το νέο Γερμανικό Νταχάου
Δεν θα πληρώνουμε από το υστέρημά μας
τα κέρδη των Δημίων - «Συμμάχων» μας


Το ΙΝΚΑ κάνει έκκληση για συνεργασία σε όλες τις οργανώσεις πολιτών, τους ακτιβιστές και τους μπλόγκερς, για την πλήρη καταγραφή κάθε προϊόντος, υπηρεσίας, επιχείρησης Γερμανικού, Ολλανδικού. Στους γιατρούς να συνταγογραφούν (με την ίδια δραστική-θεραπευτική ουσία που κρίνουν) φάρμακα άλλης εθνικότητας - κυρίως Ελληνικά. Στους σπουδαστές να σπουδάζουν τα Γερμανικά σε Ελληνικά Φροντιστήρια και όχι στο «Γκαίτε» και να πιστοποιούνται με το Κρατικό Δίπλωμα.


Ως Εδώ. Να ενημερώσουμε κάθε πολίτη καταναλωτή, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους να εντοπίζουν τα Γερμανικά και Ολλανδικά προϊόντα και να μην τα αγοράζουν.


Το ΙΝΚΑ σε συνεργασία με άλλους φορείς θα εκδώσει πλήρεις καταλόγους με κάθε τι που μεταφέρει τα χρήματά μας σε Γερμανικά και Ολλανδικά συμφέροντα σε μια δήθεν ενιαία Ευρώπη .
Ούτε ένα λεπτό στους δημίους μαςSource : http://wwwelladaxwratoyfwtos.blogspot.com

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Πολυκατοικίες αλληλεγγύης

Αλληλεγγύη, ανθρωπιά, συμμετοχή, συνεννόηση, ατομική ευθύνη, λέξεις που λείπουν από την καθημερινότητα των περισσοτέρων, έννοιες που μπορούν, όχι απλώς να μας βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές που περνάμε, αλλά και να αλλάξουν το νόημα και την ποιότητα της ζωής μας. Ευκαιρία είναι λοιπόν να ξεκινήσουμε την αλλαγή με απλά βήματα, στους χώρους όπου ζούμε και κινούμαστε, ξεκινώντας από τις πολυκατοικίες. Η αποξένωση, οι παρεξηγήσεις, ακόμα κι οι προστριβές είναι πολύ συνηθισμένες σε αυτούς τους χώρους, ενώ τελικά είναι πολλά περισσότερα αυτά που μας ενώνουν, από αυτά μας χωρίζουν. Φτάνει να το θελήσουμε και να ξεφύγουμε από την εγωιστική νοοτροπία του "ο καθένας για την πάρτη του".
Καιρός είναι λοιπόν, να πάρουμε από κοινού τη ζωή μας στα χέρια μας. Να ξανανιώσουμε τη

βοήθεια και την οικειότητα του συνανθρώπου. Να ξεφύγουμε από τον ψυχρό ομιλητή που
λέγεται τηλεόραση και να ξαναβρεθούμε με το συνομιλητή της διπλανής πόρτας.Να
εξοικονομήσουμε χρήμα, χρόνο και ενέργεια. Η λαϊκή συνέλευση του Συντάγματος και των άλλων πλατειών έφερε κοντά άγνωστουςμεταξύ τους ανθρώπους, με πολύ διαφορετικές αφετηρίες. Για τις πολυκατοικίες θα είναιευκολότερα τα πράγματα.
Να μερικές προτάσεις που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες περιπτώσεις και υιοθετήθηκαν από τη
Λαϊκή Συνέλευση Συντάγματος.
1.Δημιουργούμε σε κάποιο χώρο της πολυκατοικίας κιόσκι, ή χρησιμοποιούμε άλλο
στεγασμένο χώρο για συναντήσεις – εκδηλώσεις – συνελεύσεις.
2. Αναρτούμε πίνακα με τρεις στήλες : α)’Ονομα β)Προσφέρω, γ)Έχω ανάγκη. Η προσφορά
υπηρεσιών ή και πραγμάτων μπορεί να γίνεται και χωρίς αντάλλαγμα. Ενθαρρύνουμε κατά
προτεραιότητα την προσφορά νομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας.
3. Ενημερώνουμε για την ύπαρξη φαγητού που περισσεύει τους συνένοικους ή άστεγους.
Μπορούμε επίσης να έχουμε κοινόχρηστο ψυγείο, για τη διάθεση του.
4. Δημιουργία κεντρικής κοινόχρηστης σύνδεσης Internet . Διαφορετικά ξεκλειδώνουμε ή
μοιραζόμαστε μεταξύ μας τα υπάρχοντα wi-fi. Εξερευνούμε την δυνατότητα ένταξης στο
Μητροπολιτικό Δίκτυο.
5. Συντονισμός στη χρησιμοποίηση Ι.Χ. για το μοίρασμα των εξόδων στην περίπτωση που οι
συνένοικοι έχουν σχετικά κοινή διαδρομή/προορισμό. Εξερευνούμε την δυνατότητα χρήσης
κοινού Ι.Χ. αυτοκινήτου με συνολικό μοίρασμα των εξόδων του.
6. Όσοι διαθέτουν αρκετό ελεύθερο χρόνο (π.χ. άνεργοι, συνταξιούχοι κλπ.) ορίζονται –
εφ’όσον το επιθυμούν- για ένα χρονικό διάστημα σαν εφημερεύοντα άτομα, στα οποία
απευθύνεται όποιος έχει ανάγκη ή αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα όπως τη φύλαξη παιδιών,
υπερηλίκων ή ΑΜΕΑ.
7. Οργανώνουμε ημέρες ανταλλακτικού παζαριού, συλλογικής κουζίνας, πολιτιστικές
βραδιές, ειδικά μαθήματα όπως α’ βοηθειών, υγιεινής διατροφής, χρήσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών/internet , χορού κλπ.
8. Διαλογή απορριμμάτων στην πηγή ( 4 σακούλες στο κάθε διαμέρισμα και 4 κάδοι στην
πολυκατοικία):
α) Χαρτιά, εφημερίδες ,περιοδικά, χαρτοκιβώτια
β) Συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό αλουμίνιο, μέταλλο
γ) Βιολογικά απόβλητα (από κήπους, κουζίνες και τρόφιμα), για δημιουργία λιπάσματος
(κομπόστ) για τις καλλιέργειες.
δ) Υπολείμματα και αδρανή υλικά.
Επίσης μπορούμε να συγκεντρώνουμε σε δοχείο το τηγανόλαδο με σκοπό την παραγωγή
βιοκαυσίμου.
Την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, όπου δεν προβλέπεται, την αναλαμβάνουν
κυκλικά οι κάτοικοι της πολυκατοικίας. Παλιά σίδερα, σκεύη, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα
κλπ., αν δεν τα έχει κάποιος ανάγκη να πωλούνται για το αποθεματικό ταμείο. Κατά τον ίδιο
τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε τα απορρίμματα προς όφελος της πολυκατοικίας.
9. Εξερευνούμε την δυνατότητα βελτιώσεων των κατοικιών μας αξιοποιώντας τις εξελίξεις
του βιοκλιματικού σχεδιασμού και των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
10. Φροντίζουμε τα ελεύθερα ζώα της περιοχής μας τοποθετώντας ποτίστρες και ταϊστρες
σε κατάλληλους χώρους. Ενθαρρύνουμε την υιοθεσία αδέσποτων ζώων.
11.Γενική συνέλευση των συνενοίκων (ενοικιαστών και ιδιοκτητών) τουλάχιστον κάθε μήνα
με θέματα της πολυκατοικίας και ενημέρωση από τις συνελεύσεις γειτονιάς, δήμου κλπ..
12. Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται με ψηφοφορία, όπου το κάθε
διαμέρισμα έχει μία ψήφο. Προτείνεται η αλλαγή των κανονισμών των πολυκατοικιών, όπου
η ψήφος πηγαίνει ανάλογα με τα χιλιοστά της ιδιοκτησίας, εκτός από τις περιπτώσεις που
αφορούν επισκευές που βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες..
13. Συλλογική καλλιέργεια σε κοινόχρηστους χώρους (ταράτσα, ακάλυπτος, αυλή) ή
εξεύρεση τρόπων προμήθειας της πολυκατοικίας με υγιεινές τροφές στην κατεύθυνση της
αυτάρκειάς της σε συνεργασία με βιοκαλλιεργητές.
14. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε καθέναν που αδυνατεί να πληρώσει κοινόχρηστα ή
λογαριασμούς. Βρίσκουμε τρόπους να παρέμβουμε ή και να παρεμποδίσουμε εξώσεις ή
κατασχέσεις από το κράτος και τις Τράπεζες.
Πες τις δικές σου ιδέες στη συνέλευση της πολυκατοικίας, στη λαϊκή συνέλευση της
περιοχής σου. Εάν για κάποιες δραστηριότητες που προτείνονται ή προτείνεις εσύ, νομίζεις
ότι η πολυκατοικία σου έχει περιορισμούς ή άλλες δυσκολίες, τότε μπορείς να τις
εφαρμόσεις έστω και με λίγους συνενοίκους ή να τις επιδιώξεις σε επίπεδο γειτονιάς
Source :http://polukatikia.blogspot.com/2011/10/blog-post.html

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Αρχαιοβοτανολογία : Ανακαλύπτοντας πάλι τις βάσεις της υγείας

Το περιεχόμενο χαπιών που έφτιαχναν οι γιατροί στην αρχαία Ελλάδα «αποκρυπτογράφησαν» Αμερικανοί αρχαιοβοτανολόγοι. Τα φάρμακα εντοπίστηκαν σε γυάλινα δοχεία, μέσα σε ναυάγιο ελληνικού πλοίου που ανακαλύφθηκε το 1989 ανοικτά της Τοσκάνης. Το πλοίο από ξύλο καρυδιάς, που ναυάγησε το 130 π.Χ., μετέφερε γυαλικά από τη Συρία και φάρμακα, τα οποία είχαν παραμείνει άθικτα από το νερό, αφού τα προστάτευαν τα γυάλινα δοχεία.

Μετά από 20 χρόνια ερευνών, οι μελετητές κατάφεραν, όπως διαβάζουμε στο flashnews.gr, να αναλύσουν τα σκευάσματα, διαπιστώνοντας πως κάθε χάπι ήταν μείγμα από τουλάχιστον δέκα διαφορετικά εκχυλίσματα φυτών, όπως ο ιβίσκος και το σέλινο, και τα οποία χρησίμευαν για τη θεραπεία των ασθενών στην αρχαία Ελλάδα.

«Για πρώτη φορά έχουμε, πλέον, φυσικά στοιχεία όσων περιέχονται στα γραπτά των αρχαίων Ελλήνων γιατρών Διοσκουρίδη και Γαληνού», δήλωσε ο Αλέν Τουγουέιντ του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το New Scientist.

Στα χάπια εντοπίστηκαν ίχνη από καρότο, ραπανάκι, σέλινο, άγριο κρεμμύδι, βαλανίδια, λάχανο, ήμερο τριφύλλι (αλφάλφα), αχίλλεια, όπως και ιβίσκος, που πιθανώς είχε εισαχθεί από την Ανατολική Ασία, την Ινδία ή την Αιθιοπία.

Ο Πεδάνιος Διοσκουρίδης, ιατρός και βοτανολόγος (πρόδρομος των φαρμακοποιών), κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ., περιέγραφε στα κείμενά του το καρότο ως πανάκεια για πολλά προβλήματα υγείας, θεωρώντας, για παράδειγμα, ότι αν κανείς το έχει φάει προκαταβολικά, δεν τον βλάπτουν τα ερπετά, ενώ παράλληλα βοηθά στη σύλληψη παιδιού.

Η ανάλυση των αρχαίων παρασκευασμάτων-χαπιών, εκτός από τις νέες πληροφορίες, έχει δημιουργήσει και νέα μυστήρια για τους αρχαιοβοτανολόγους. Η μελέτη του DNA δείχνει ότι τα χάπια πιθανότατα περιείχαν και ηλίανθους, ένα φυτό που οι επιστήμονες ως τώρα πίστευαν ότι δεν υπήρχε στον «παλαιό κόσμο», προτού οι Ευρωπαίοι το ανακαλύψουν στην Αμερική.

Αν το εύρημα επιβεβαιωθεί, οι βοτανολόγοι θα πρέπει να αναθεωρήσουν την παραδοσιακή ιστορία του φυτού και την παγκόσμια διασπορά του, όπως δήλωσε ο Τουγουέιντ, αν και παραμένει ακόμα η πιθανότητα η παρουσία ηλίανθου στα αρχαία χάπια να προέρχεται από πρόσφατη γενετική «μόλυνση».

Ελπίζουν μάλιστα οι επιστήμονες πως θα καταφέρουν να "αποκρυπτογραφήσουν" και τις ακριβείς μετρήσεις που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες γιατροί για να παρασκευάσουν τα φάρμακά τους, αισιοδοξώντας πως ίσως έτσι ανοίξουν νέοι δρόμοι στη φαρμακολογική έρευνα.


Source : defencenet.gr