Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση για τα δικαιώματα του καταναλωτή

Η υγιεινή διατροφή είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Η προστασία αυτού του δικαιώματος είναι ευθύνη τόσο του κράτους, με τις αρμόδιες για τον σκοπό αυτό υπηρεσίες του όπως η Αγορανομία , ο ΕΦΕΤ κ.α., όσο και των ιδίων των πολιτών. Η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχουν δημιουργήσει ένα σαφές πλαίσιο κανονισμών που διασφαλίζουν την παραγωγή και ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και τις προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν ώστε η υγιεινή διατροφή των πολιτών να είναι εξασφαλισμένη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ΚΑΝ ( ΕΟΚ) 2092/91 και ΚΑΝ ( ΕΕ) 1804/99 για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, την οδηγία 90/220/ΕΟΚ την ΚΥΑ 88740/1983 και KAN AGRO NGM-R-1 για τα μη γενετικώς τροποποιημένα γεωργικά προϊόντα,  και τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή AGRO 2.1 & 2.2.
Οι ετικέτες των καταναλωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των τροφίμων οφείλουν , σε εμφανές σημείο , να παρέχουν στον καταναλωτή πληροφορίες για την ημερομηνία παραγωγής και λήξης τους καθώς και την ακριβή σύνθεση των υλικών που περιέχει η συσκευασία τους.
Όσον αφορά τα βιολογικά καθώς και τα  πιστοποιημένα προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης / ορθής γεωργικής πρακτικής,  οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να είναι  οι άμεσοι ελεγκτές της ποιότητας των προϊόντων αυτών.
Τόσο οι παραγωγοί των βιολογικών όσο και οι παραγωγοί των πιστοποιημένων προϊόντων οφείλουν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής των προίόντων τους οι οποίες ελέγχονται από ελεγκτικούς φορείς διαπιστευμένους από το ελληνικό κράτος ( Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΥΔ) και από διεθνείς φορείς ( GLOBALGAP, ISO, BRC κ.α.).  Οι ελεγκτικοί φορείς διενεργούν τους ελέγχους τους με γνώμονα την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την υγεία των καταναλωτών και  την προστασία του αγροπεριβαλλοντικού συστήματος.  Οι διαδικασίες αυτές καταγράφονται σε έντυπα που όφείλουν να συμπληρώνουν οι παραγωγοί και να τα φυλάσσουν στην έδρα της επιχείρισής τους. Βάσει αυτών των καταγραφών και βεβαιώσεων όπως οι αναλύσεις νερού άρδευσης και υπολειμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων , ελέγχονται οι παραγωγοί και εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις τούς παρέχεται το ανάλογο πιστοποιητικό βιολογικής ή πιστοποιημένης παραγωγής, το οποίο έχει διάρκεια ενός έτους. Οι παραγωγοί οφείλουν να διακινούν τα προίόντα τους σε συσκευασίες όπου απαραιτήτως πρέπει να υπάρχει σήμανση ή ετικέτα όπου ευκρινώς θα αναφέρεται το όνομα και ο κωδικός πιστοποίησης του παραγωγού , ο κωδικός του αγροτεμαχίου από το οποίο συγκομίσθηκε το προϊόν καθώς και το όνομα  κι ο κωδικός διαπίστευσης του φορέα που πιστοποίησε το προϊόν. Βάσει αυτών των στοιχείων έχει την δυνατότητα  ο καταναλωτής να ελέγξει και να εξακριβώσει την αυθεντικότητα , την υγιεινή και την ποιότητα των προίόντων διατροφής του καθώς και το καλλιεργητικό ιστορικό αυτών των προϊόντων
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου