Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΥ- ΠΡΑΤΤΕΙΝ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στην Αθήνα σήμερα 4 Οκτωβρίου 2012 οι παρακάτω υπογράφοντες  Ροδόπουλος Γεώργιος του  Αντωνίου  και Ρίτσος Παντελής του Βασιλείου  συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση εταιρείας

Να συστήσουν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ ( Αστικού Κώδικα) που δίδεται από τους παρακάτω όρους και ειδικότερα συμφωνίες.


ΑΡΘΡΟ 2ο
Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος- Έδρα - Διάρκεια
Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι « ΕΥ – ΠΡΑΤΤΕΙΝ» και στα αγγλικά « FAIR - ACTION”. 
Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Νέας Σμύρνης  με δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος στα βιβλία του Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός
Α. Η Εταιρεία δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονομικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών επιδιώξεών της και αποβλέπει, κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών της, στην διάδοση και ανάπτυξη της ιδέας του αλληλέγγυου και εναλλακτικού εμπορίου.
Β. Ειδικότερα η Εταιρεία διέπεται από τις πιο κάτω βασικές αρχές:
-Την αρχή του αλληλέγγυου εμπορίου, δηλαδή της συνεργασίας και της έμπρακτης στήριξης προς όλους τους παραγωγούς , αναπτύσσοντας παραγωγικές σχέσεις οριζόντιες και συμμετοχικές, βασισμένες στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών και στον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος ,τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
-Την αρχή του εναλλακτικού εμπορίου που σημαίνει ότι επιδιώκουμε την δημιουργία όσο το δυνατό πιο άμεσων σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, χωρίς την διαμεσολάβηση επεξεργασίας και διανομής, με γνώμονα όχι το κέρδος αλλά την αξιοπρεπή διαβίωση και το αμοιβαίο συμφέρον όλων. 
Γ. Με βάση αυτές τις αρχές η Εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο δίκτυο διανομής προϊόντων , όσο γίνεται περισσότερο οριζόντιο, ώστε τα προϊόντα να φτάνουν στους χρήστες-καταναλωτές σε τιμές αξιοπρεπείς για τους παραγωγούς και συγχρόνως συμφέρουσες για τους χρήστες-καταναλωτές. 
Για την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση αυτών των αρχών και των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητες μεσολάβησης αυτής της σχέσης παραγωγού-καταναλωτή. Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιδιώκει την επίτευξη εμπορικού κέρδους για τα μέλη της. Κάθε οικονομική δραστηριότητά της θα τείνει στην εκπλήρωση και εξυπηρέτηση των άνω μη κερδοσκοπικών φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών και επιδιώξεών της. 
Για το λόγο αυτό η Εταιρεία θα μπορεί: 
α) Nα αναπτύσσει κάθε προβλεπόμενη και απαραίτητη εμπορικά και φορολογικά μεσολαβητική οικονομική δραστηριότητα εισαγωγής, προμήθειας, επεξεργασίας και διανομής των προϊόντων των διάφορων παραγωγικών κοινοτήτων, συνεταιρισμών και γενικά συλλογικοτήτων ή παραγωγών, οικοτεχνών, βιοτεχνών και γενικά δημιουργών, ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
β) Να εκδίδει και κυκλοφορεί περιοδικά, εφημερίδες και κάθε είδους έντυπα και βιβλία για την ενημέρωση και διάδοση των μορφών οργάνωσης της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων των παραγωγικών συνεταιρισμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
γ) Να διοργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και γενικά δημόσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις διάδοσης και προώθησης των σκοπών του καθώς και ενημερωτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη των αρχών της συλλογικής και συνεταιριστικής οργάνωσης αλλά και γενικότερα την κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό των ανθρώπινων κοινοτήτων.
δ) Να δημιουργεί εντευκτήρια και γενικά χώρους κοινωνικών και συλλογικών πολιτιστικών λειτουργιών.
ε) Να συνεργάζεται με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, συλλογικότητες, σωματεία και οργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την από κοινού διενέργεια δραστηριοτήτων όμοιων ή συναφών με το δικό του σκοπό ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του σκοπού του 
στ) Να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατό να προσφέρονται οι υπηρεσίες του και σε μη μέλη του.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Κεφάλαιο – Πόροι
Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 100  ευρώ, που κρίνονται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Το παραπάνω ποσό καταβάλλεται ισόποσα από τους δύο εταίρους.
Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από :
1. Τις ετήσιες συνδρομές και εισφορές των μελών της Εταιρείας που καθορίζονται από τις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.
2. Από Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις , τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς , για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και οριζόμενα από τους Εθνικούς και Διεθνείς κανονισμούς.
3. Από δωρεές ατόμων και οργανισμών που υποστηρίζουν το έργο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό, νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 718 του ΑΚ. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του Δημοσίου ή και τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός ( Άρθρο 750 του ΑΚ).
Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της Εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της.
Η τύχη των περιουσιακών και άλλων στοοιχείων της Εταιρείας και η διάθεσή τουςστη περίπτωση της λύσης του νομικού προσώπου , ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕταιρείαςΑΡΘΡΟ 5ο
Μέλη
Μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν όλοι και όλες που ευαισθητοποιούνται και εμπνέονται από τις αρχές και τις επιδιώξεις της. Επίσης μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν σωματεία που διαπνέονται από τις ίδιες αρχές και επιθυμούν να συνδυάσουν την κοινωνική τους δράση με τους σκοπούς της Εταιρείας. Δεν μπορεί να γίνει μέλος της Εταιρείας όποιος είναι ανήλικος ή τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.
Για να γίνει κάποιος μέλος της Εταιρείας πρέπει να υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή αίτηση. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επομένη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 6ο
Διοίκηση
Το όργανο που διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας είναι το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους δύο εταίρους και άλλα τρία μέλη που εκλέγονται από το σύνολο των μελών της Εταιρείας , στις ετήσιες αρχαιρεσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας , το οποίο αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά και εξουσιοδοτεί τον νόμιμο εκπρόσωπό της για κάθε ενέργεια έναντι του νόμου και έναντι τρίτων. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να αποτελέσουν επίσης, με ομόφωνη απόφασή του, διακεκριμένες προσωπικότητες στο χώρο του εθελοντισμού, χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Γενική Συνέλευση
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλεί τη Γενική Συνέλευσή της σε ετήσια βάση. Έκτακτες συνελεύσεις δύνανται να συγκληθούν από τους εταίρους σε έκτακτες περιπτώσεις. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση θα κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα ( 10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισής της. Στη πρόσκληση θα αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με παρόντα τα 2/3 των μελών της . Εάν δεν συντελεστεί απαρτία , συγκαλείται νέα γενική συνέλευση εντός των επομένων 10 ημερών. Η νέα αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με τα παρόντα κατά τη στιγμή εκείνη μέλη.
2. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν τα μέλη της Εταιρείας ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή οι ορισθέντες από αυτούς αναπληρωτές τους.
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Ενισχυμένη πλειοψηφία, που προϋποθέτει ομοφωνία των 2/3 των παρόντων στη ψηφοφορία μελών , απαιτείται στις εξής περιπτώσεις :
α. Πρόταση μομφής κατά του Διευθύνοντα Συμβούλου ή/και του Προέδρου
        β. Τροποποίηση καταστατικού
4. Κάθε μέλος της Εταιρείας μεριμνά και υποχρεούται όπως συμβάλλει στη προαγωγή και εξυπηρέτηση των στόχων και συμφερόντων της.
5. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται , τηρούνται πρακτικά , τα οποία και καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών, υπογράφονται δε στη συνέχεια από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.

Άρθρο 8ο
Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος
1.        Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της Εταιρείας.
2.        Ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού με τον Πρόεδρο της Εταιρείας, δύναται να υπογράφει και να δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων και να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο και Οργανισμό χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα, να χορηγεί αποδείξεις και να εκδίδει επιταγές στο πλαίσιο της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.  Ειδικότερα για τις πληρωμές της Εταιρείας προς τρίτους η υπογραφή του Προέδρου αυτής είναι απαραίτητη.
3.        Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος της Εταιρείας , σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος εκτέλεσης των καθηκόντων τους, αντικαθίστανται από εντεταλμένο για το σκοπό αυτό μέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.        Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος λογοδοτούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων , έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και με σχετική απόφασή τους επικυρώνουν τις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις.
5.        Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος της Εταιρείας συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση, διευθύνουν τις συνεδριάσεις και ενημερώνουν τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας γραπτά ή προφορικά.
6.        Η θητεία Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου είναι τετραετούς διάρκειας και αρχίζει από τη δημοσίευση του καταστατικού στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου. Η παράταση ή η οποιαδήποτε αλλαγή στις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου αποφασίζεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 9ο
Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2013

Άρθρο 10ο
Λύση – Εκκαθάριση
Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας ή λήξης της διάρκειάς της ( άρθρο 766 του ΑΚ), θα εκκαθαριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 777 του ΑΚ.
Η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας θα γίνει από τον Παντελή Ρίτσο  ο οποίος διορίζεται εκκαθαριστής κατά τις διατάξεις του ΑΚ.
Σε περίπτωση δε θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης ή αποκλεισμού ενός εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται από το δεύτερο εταίρο.  O εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας , να προβεί στην είσπραξη τυχόν απαιτήσεων της εταιρείας και πληρωμή των πάσης φύσεως  υποχρεώσεών της  . Στη συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους εταίρους τις εισφορές τους εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση . Το τυχόν απομένον ενεργητικό θα διατεθεί , σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε κοινωφελές Ίδρυμα ή άλλο μη κερδοσκοπικό Φορέα της ημεδαπής η αλλοδαπής δραστηριοποιούμενο στους ίδιους ή παρεμφερείς με της εταιρείας σκοπούς. Η υπηρεσία του εκκαθαριστή είναι άμισθη , εκτός των πραγματικών δαπανών του για την περαίωση του έργου του .


Άρθρο 11ο
Προσωπικό
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας, αυτή δύναται να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου με τρίτα πρόσωπα, οργανισμούς ή άλλους φορείς.

Άρθρο 12ο
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ΑΚ ( άρθρο 741 έως 784).
Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

Άρθρο 13ο
Το καταστατικό αυτό, αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς, παίρνει ο καθένας από ένα αντίγραφο και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσής του στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου

                                                           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου