Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Ελληνική Αγροτική Ανάπτυξη

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Ψήφισμα ΟΗΕ :Δικαιώματα και υποχρεώσεις καταναλωτή

5-1. Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Καταναλωτή

Τα δικαιώματα του καταναλωτή έχουν προσδιορισθεί και αναγνωρισθεί με ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών.
Η αναγνώριση αυτή έδωσε μεγάλη ώθηση στη δυναμική του κινήματος για την προστασία του καταναλωτή. Ηδη, τα δικαιώματα αυτά έχουν ενταχθεί στις εθνικές νομοθεσίες των περισσοτέρων λαών ενώ τα δικαστήρια, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, επιβάλουν αυστηρές ποινές στις περιπτώσεις καταπατήσεων. Το κίνημα της προστασίας του καταναλωτή έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει για να φτάσει σε ένα σημείο επιτευγμάτων που θα μπορεί να χαρακτηρισθεί ικανοποιητικό. Κι’ αυτό, κύρια γιατί το πλέγμα των δικαιωμάτων αυτών θα πρέπει να παύσει να αποτελεί ένα κείμενο-ευχολόγιο και να γίνει συνείδηση κάθε πολίτη ο οποίος θα αρχίσει πλέον να διεκδικεί, σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματά του. Αυτό θα οδηγήσει στις απαραίτητες ισορροπίες μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των προμηθευτών. Αν και αυτό θα απαιτήσει πολύ χρόνο ακόμη γιατί είναι θέμα νοοτροπίας (κουλτούρας) στους πολίτες κάθε χώρας, είναι ευχάριστο και ευοίωνο να βλέπει κανείς τις υψηλές προτεραιότητες που δίνει ειδικά στο θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ενωση.
Στην Ελλάδα, όπως συνήθως, τα πράγματα παραμένουν πολύ πίσω, κάτι που δεν οφείλεται τόσο στους πολίτες αλλά στις ενώσεις καταναλωτών που δεν έχουν καταφέρει να ισχυροποιηθούν και να επιβάλλουν την παρουσία τους και τον ρόλο τους. Αντίθετα, βουλιάζουν στο τέλμα της γενικολογίας, της αναποτελεσματικότητας, των προσωπικών φιλοδοξιών των επι κεφαλής καθώς και της οικονομικής-κρατικοδίαιτης καχεξίας που τις χαρακτηρίζουν.  Σ’ αυτή την κατάσταση, το ΕΙΧΕ έχει ξεφύγει από τα στενά όρια της ελληνικής πραγματικότητας και έχει ανοίξει νέους δρόμους στο χώρο της ολικής στήριξης του  Ευρωπαίου καταναλωτή (αρχίζοντας από τους Ελληνες) και των δικαιωμάτων του.  
Παραθέτουμε τον πίνακα των θεμειωδών δικαιωμάτων του καταναλωτή που αναγνωρίζονται στη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών:
CONSUMER RIGHTS  -  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
1. Basic needs
The right to basic goods and services that guarantee survival, adequate food, clothing, shelter, health care and sanitation
1. Βασικές ανάγκες
Το δικαίωμα στα στοιχειώδη αγαθά και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την επιβίωση: επαρκή τροφή, ένδυση, στέγη, ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση και συνθήκες υγιεινής διαβίωσης
2. Safety
The right to be protected against the marketing of goods or the provision of services that are hazardous to health and life
2. Ασφάλεια
Το δικαίωμα στην προστασία από προϊόντα και υπηρεσίες που είναι επιβλαβή για την υγεία και την ίδια την ζωή
3. Choice
The right to choose products and services at competitive prices with an assurance of satisfactory quality
3. Επιλογή
Το δικαίωμα στην επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές και με την διασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας
4. Information
The right to be protected against dishonest or misleading advertising or labeling and the right to be given the facts and information needed to make an informed choice
4. Πληροφόρηση
Το δικαίωμα στην προστασία από ανέντιμη ή παραπλανητική διαφήμιση ή περιγραφή προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και τις πληροφορίες που είναι αναγκαία για να μπορεί να κάνει μια ενημερωμένη επιλογή
5. Representation
The right to express consumer interests in the making and execution of government policy
5. Εκπροσώπηση
Το δικαίωμα στην διατύπωση των συμφερόντων του καταναλωτή στην διαμόρφωση και την υλοποίηση κάθε κυβερνητικής πολιτικής
6. Redress
The right to be compensated for misrepresentation, shoddy goods or unsatisfactory services
6. Αποζημίωση
Το δικαίωμα σε αποζημίωση λόγω παραπλάνησης ή μη ικανοποιητικών προϊόντων ή υπηρεσιών
7. Consumer education
The right to acquire the knowledge and skills necessary to be an informed consumer
7. Εκπαίδευση καταναλωτή
Το δικαίωμα στην πρόσβαση στη γνώση και στις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει κανείς επαρκώς ενημερωμένος καταναλωτής
8. Healthy environment
The right to live and work in an environment which is neither threatening nor dangerous and which permits life or dignity and well-being
8. Υγιές περιβάλλον
Το δικαίωμα στη ζωή και εργασία σε περιβάλλον που δεν συνιστά απειλή ούτε κινδύνους και επιτρέπει ζωή με αξιοπρέπεια και ευημερία

Από τα οκτώ (8) αυτά βασικά δικαιώματα, το ΕΙΧΕ εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη για τα πρώτα επτά δικαιωμάτων ενώ το τελευταίο (8- Υγιές περιβάλλον) είναι γενικού χαρακτήρα και ευρέως φάσματος που δεν μπορεί να στηριχθεί από μία ένωση καταναλωτών αλλά απαιτεί υποδομές και παρεμβάσεις που εντάσσονται στο ρόλο του Κράτους. Ως δε τις πέντε (5) ευθύνες του καταναλωτή που αναφέρονται παρακάτω, τις τονίζουμε όλες και προάγουμε συστηματικά την συναντίληψη για την αποτελεσματική ανάδειξή τους.
                    CONSUMER RESPONSIBILITIES                ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
1. Critical Awareness
The responsibility to be more alert and questioning about the price and quality of goods and services we use
1. Συνειδητοποίηση
Η ευθύνη για επαγρύπνιση και η διερεύνηση των τιμών και της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων αγαθών και υπηρεσιών
2. Action
The responsibility to assert ourselves and act to ensure that we get a fair deal. As long as we remain passive consumers, we will continue to be exploited
2. Δράση
Η ευθύνη να επιβάλουμε την παρουσία μας και να δράσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε εύλογους όρους. Οσο παραμένουμε παθητικοί καταναλωτές, θα συνεχίσουμε να είμαστε θύματα εκμετάλλευσης
3. Social concern
The responsibility t o be aware of the impact of our consumption on other citizens, especially disadvantaged or powerless groups whether in the local, national or international community
3. Κοινωνική ευαισθητοποίηση
Η ευθύνη να έχουμε συνείδηση των επιπτώσεων της κατανάλωσής μας στούς άλλους πολίτες, ιδιαίτερα τους μη προνομιούχους και τους αδύναμους στην τοπική, τη διεθνή και την παγκόσμια κοινότητα
4. Environmental awareness
The responsibility to understand the environmental consequences of our consumption. We should recognize our individual and social responsibility to conserve natural resources and protect the earth for future generations
4. Περιβαλλοντολογική συνείδηση
Η ευθύνη να κατανοήσουμε τις περιβαλλοντολογικές συνέπειες της κατανάλωσης που κάνουμε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε την ατομική και κοινωνική μας ευθύνη να διατηρήσουμε τους φυσικούς πόρους και να προστατεύσουμε τη Γή προς όφελος των επόμενων γενεών
5. Solidarity
The responsibility to organize together as consumers to develop the strength and influence to promote and protect our interests
5. Συμπαράταξη
Η ευθύνη να οργανωθούμε σαν καταναλωτές για να αναπτύξουμε την δύναμη και την επιρροή που προάγει και προστατεύει τα συμφέροντά μας

ΣΗΜ.: Η μετάφραση στα Ελληνικά έγινε από το ΕΙΧΕ.
                                                     ΣΟΦΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ       Πρόσεχε τις σκέψεις σου γιατί γίνονται επιθυμίες.
  Πρόσεχε τις επιθυμίες σου γιατί γίνονται πράξεις 
  (συχνά
 με δανεικά  από τράπεζες, προσθέτουμε εμείς στο ΕΙΧΕ)
 Πρόσεχε τις πράξεις σου γιατί γίνονται συνήθειες.
 Πρόσεχε τις συνήθειές σου γιατί δημιουργούν    
  χαρακτήρα.                                                                
 Και ο χαρακτήρας πλέον δεν μεταβάλλεται...          
 Είσαι εσύ...                                                                 
                                                                                       
             Source : EIXE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου